Информация
  • УПИ VІІ-7 с площ от 1790 кв.м., заедно с построените в него административно-битова сграда с площ 500 кв.м., производствен корпус Б с площ от 1790 кв.м., склад предварителна подготовка и котелно с площ от 765 кв.м.
  • УПИ І-7 с площ от 2474 кв.м. (незастроен)
  • 2 бр. машини за обработка на дървени плоскости и детайли

 Парцелите са равнинни, оградени и с изградена настилка.

Сградите са с монолитна конструкция, построени в периода 2005 – 2010 г.

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас