Информация

Поземлен имот с площ 1440 дка с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване; шеста категория. 

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас