Информация

Продава се поземлен имот с идентификатор 07079.30.60, находящ се в кв. Крайморие, местност Кафка, с площ от 44459 кв.м. Попада в обхвата на влязъл в сила ПУП-ПРЗ. Парцелът е с предназначение за курортно-рекреационен обект, с показатели Кинт 1.2-0.5, Плътност 30-20 %, Озеленяване 50-70 %, Кк 10-7 м.

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас