ние сме партньори с нашите клиенти

Често задавани въпроси

 • ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ
 • ПЛАЩАНИЯ НА БИТОВИ СМЕТКИ
 • ДЕБИТНИ КАРТИ
 • МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ

  С какви вальори работи ИНВЕСТБАНК?

  Преводи в евро или във валути на държави-членки на ЕИП (вкл. SEPA преводи) наредени по електронен път (интернет банкиране) се изпълняват с вальор TOM  (един  работен ден след датата на платежното нареждане) и разноски SHA  (споделени). Преводи в евро или във валути на държави-членки на ЕИП (вкл. SEPA преводи) наредени на хартиен носител се изпълняват с вальор TOM  (един  работен ден след датата на платежното нареждане) или вальор spot – два работни дни след датата на платежното нареждане и разноски SHA  (споделени).

  Преводи извън ЕИП се изпълняват с вальор spot – два работни дни след датата на платежното нареждане и с вальор express – следващ работен ден или същия ден /с вальор същия ден – само, ако платежното нареждане е представено до 12 часа/.

  Входящите плащания се осчетоводяват по клиентска сметка с вальор датата на постъпване на средствата по сметка на Банката при банката-кореспондент.

  При документарни операции се прилага вальора на Банката-кореспондент.

  В кои случаи банката предоставя копие от SWIFT- съобщението?

  Банката предоставя копие от SWIFT съобщението когато преводът е излъчен през системата SWIFT.

  Предлага ли ИНВЕСТБАНК документарни операции?

  Банката предлага висококвалифицирано обслужване на клиентите си във връзка с всички видове документарни операции, както за страната, така и за чужбина: документарно инкасо, документарни акредитиви, банкови гаранции.

  Какви експресни международни преводи предлага ИНВЕСТБАНК?

  Получаване на парични преводи за физически лица в EUR и USD от Русия чрез системата UNISTREAM.

   

 • КРЕДИТИ
 • ДЕПОЗИТИ