ние сме партньори с нашите клиенти

Квоти за емисии парникови газове

Квоти за емисии парникови газове – това са финансови инструменти, които предоставят правото за производството на единица обем (един тон) парникови газове. В основата на действащата регулаторна рамка, уреждаща съществуването и търговията с въглеродните емисии, е протоколът от Киото от 1997 г. Този документ е международно споразумение за контрол над глобалното затопляне, ангажиращо подписалите го държави да намалят своите емисии от парникови газове. Протоколът от Киото става и първото глобално споразумение за опазване на околната среда, основано на пазарен принцип за регулиране, изразяващ се в международна търговия с квоти за вредни емисии. Протоколът обособява в основата си три механизма, за да се постигне максимална ефективност при разходите за постигане на поетите ангажименти от държавите.


 • Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ): е инструмент от съществено значение за ефективно намаляване на емисиите от парникови газове, генерирани от промишлеността. ЕСТЕ стартира 2005 г. и работи на принципа на лимитиране и търговия на парникови газове. В основата си, този механизъм се базира на лимит на общия обем емисии, произведени от всички инсталации (заводи, топло електроцентрали и др.) в страните от Протокола от Киото. В рамките на този лимитиран общ обем участниците на пазара (ЕСТЕ) могат да купуват и/или продават емисии. Универсалният прехвърлим инструмент на ЕСТЕ е EUA (European Union Allowance). EUA се търгуват на редица европейски борси, както и на извън борсовия пазар. Те могат да се търгуват както на текущия реален пазар (спот), така и на срочния пазар.

 • Чисто развитие: Този механизъм има за цел да подпомогне развиващите се страни в постигането на устойчиво развитие, като разрешава на развити страни да финансират проекти за намаляване на емисиите парникови газове в развиващите се държави и в резултат на това да получат сертифицирани намаления на емисии. Основен принцип на действие на механизма е сертифицирането и валидирането. Сертифицираните единици редуцирани емисии (Certified Emission Reduction) се издават по силата на механизъм "Чисто развитие" на Протокола от Киото. Измерват се в един тон въглероден диоксид еквивалент. Сертифицираните единици редуцирани емисии могат да се търгуват и използват от развитите страни за изпълнение на задълженията им за намаление на емисиите парникови газове по Киото протокола. Благодарение на т.нар "Свързваща директива" на ЕС тези кредити могат да се използват в определени количества и от инсталациите, участнички в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

 • Съвместно изпълнение е проектен механизъм между две държави от Протокола от Киото. Всеки реално спестен тон въглероден двуокис, вследствие на изпълнението на съвместен проект на двете държави генерира т. нар. ERU.
Обща информация

Документи :


 • Рамков договор за сделки с финансови инструменти;

 • Нареждане за сделка с финансови инструменти;

 • Документ за категоризация на клиента;

 • Уведомление за подходяща услуга;

 • Други документи (получават се на място в Банката);

 • Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договори с клиенти на Инвестбанк АД в качеството й на ИП(линк към общите условия - https://ibank.bg/wp-content/uploads/2018/08/OU_IP_last_2018.pdf)

 • Такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа за операции с финансови инструменти (Линк - https://ibank.bg/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0/)

 • Финансови центрове на Инвестбанк АД , предоставящи услугата Инвестиционен посредник “Инвестбанк“ АД (линк - https://ibank.bg/wp-content/uploads/2019/08/Финансови-центрове-предоставящи-услуги-ИП-ИНВЕСТБАНК-АД_nov.pdf)


Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти(каквито са и Квотите за парникови газове) може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.Рискове

Търговията с квоти за емисии парникови газове се характеризира с редица рискове като ликвиден, валутен, кредитен, сетълмент риск.

Ликвидният риск се свежда до вероятността инвеститорът да не може да закупи или продаде желания от него обем от квоти за емисии парникови газове поради липсата на достатъчно по обем насрещно предлагане, респ. търсене.

Валутният риск характеризира възможността за неблагоприятни последици, породени от движението на обменния курс на валутата, в която се търгуват финансовите инструменти и валутата, която се явява местна за инвеститора. При квотите за емисии парникови газове търговията се извършва главно в евро. Поради фиксираното съотношение между евро и български лев, търговията с квотите носи незначителен валутен риск.

Кредитният риск се изразява във възможността от неизпълнение или забавяне на вече сключена сделка с квоти за емисии парникови газове по вина на насрещната страна по сделката. Тъй като при търговията им не се прилага принципа на "доставка срещу заплащане", съществува риск.

Сетълмент рискът се изразява в несигурност относно приключването на вече договорена и сключена сделка с квоти за емисии парникови газове в резултат на проблем при регистъра на квотите.

Този регистър е централизирана, национална институция, която води (най-често електронен) систематизирана информация относно наличностите на квоти за емисии парникови газове, извършва прехвърлянето им, както и други административни дейности.