ние сме партньори с нашите клиенти

Информация за MIFID

Уважаеми клиенти,

От 03.01.2018г. влезе в сила MiFID II, той ще замести съществуващия режим на MiFID I от 2007г., съгласно новите европейски регулации в областта на финансовите пазари, Директива 2014/65/ЕС и Регламент N 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и делегираните регламенти по прилагането им, при подаване за изпълнение на нареждане за сделка с финансови инструменти за сметка на клиент инвестиционните посредници, трябва да идентифицират пред операторите на местата за търговия клиента, от чието име се инициира нареждането, посредством индивидуални идентификационни кодове. За целите на идентификацията, на клиентите – юридически лица, се изисква те да притежават издаден идентификационен код на правния субект по ISO 17442, така наречения „LEI Code“. Придобиването на „LEI Code“ е ангажимент на клиента и разходите, свързани с неговото издаване, са изцяло за негова сметка.

       Във връзка с това, Ви уведомяваме, че всяко юридическо лице, което ползва услугите на ИНВЕСТБАНК АД в качеството й на инвестиционен посредник, следва да предостави информация на Банката за издадения му LЕI Code и неговата валидност на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]. В случай, че тази информация не бъде предоставена своевременно, считано от 03.01.2018 г. Банката има право да откаже приемането и изпълнението на нареждания за сделки с финансови инструменти.

—————————————————————————————————————————————————————– 

 Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 01.11.2007 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. Приемането на Директивата е продиктувано от повишената активност от страна на все по-широк кръг инвеститори на финансовите пазари и от предлагането на тези пазари на все по-сложни и разнородни финансови инструменти и услуги. Това налага създаването на нова регулаторна рамка, която да обхване широкия кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, както и да осигури необходимото ниво на хармонизация, гарантиращо висока степен на защита за инвеститорите и възможност за инвестиционните посредници да предоставят инвестиционни услуги в цялата Европейска общност, разглеждана като единен пазар.

България, в качеството си на държава-членка на съюза въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти MiFID в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, които както и MiFID влязоха в сила от 01.11.2007.

В тази връзка Инвестбанк АД синхронизира и прилага следните ключови клиентски документи:

  • Политика на Инвестбанк АД за изпълнение на клиентски нареждания съгласно ЗПФИ
  • Политика за третиране на конфликти на интереси, прилагана от Инвестбанк АД при предоставяне на инвестиционни услуги, във връзка с дейността й като инвестиционен посредник
  • Правила за категоризация на клиенти на Инвестбанк АД по отношение на предоставяните от Банка инвестиционни и/или допълнителни услуги в качеството й на инвестиционен посредник
  • Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на Инвстбанк АД в качеството й на инвестиционен посредник