ние сме партньори с нашите клиенти

Информация за клиента

Информация за качеството на изпълнение на нарежданията за 2020 г.

Информация, подлежаща на публикуване съгласно ЗПФИ, Регламент(ЕС)№2017/576 и Директива 2014/65/ЕС за 2020г. 

Информация за качеството на изпълнение на нарежданията за 2019 г.

Информация, подлежаща на публикуване съгласно ЗПФИ, Регламент(ЕС)№2017/576 и Директива 2014/65/ЕС за 2019 г.  

Информация за качеството на изпълнение на нареждания за 2018 г.

Информация, подлежаща на публикуване съгласно ЗПФИ, Регламент (ЕС) № 2017/576 и Директива 2014/65/ЕС за 2018г.

Финансови центрове, предоставящи услугата Инвестиционен посредник “Инвестбанк” АД

Общи условия на “Инвестбанк” АД за сключване на сделки за покупко-продажба на валута с клиенти

Обща информация за сделки и операции с финансови инструменти

Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиентите на „Инвестбанк” АД в качеството й на инвестиционен посредник

Политика на “Инвестбанк” АД за изпълнение на клиентски нареждания съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти

Политика за третиране на конфликти на интереси, прилагана от “Инвестбанк” АД при предоставяне на инвестиционни услуги във връзка с дейността й като инвестиционен посредник

Правила за категоризация на клиенти на “Инвестбанк” АД по отношение на предоставяни от банката инвестиционни и/или допълнителни услуги в качеството й на инвестиционен посредник

 Архив