ние сме партньори с нашите клиенти

Довереник на облигационерите

Довереник на облигационерите

Инвестбанк АД е кредитна институция, получила лиценз за банкова дейност от БНБ и лицензиран инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор. „Инвестбанк“ АД има дългогодишен опит в изпълнението на дейността довереник на облигационерите съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и разполага с квалифициран екип от професионалисти. В момента Банката има сключени и действащи договори за довереник на облигационерите с  четири дружества – емитенти на облигации. Част от задълженията на банката довереник на облигационерите са както следва:

  • анализира финансовото състояние на емитента на облигациите
  • предоставя доклади на регулирания пазар и КФН относно състоянието на обезпеченията на облигационната емисия
  • отговаря на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации
  • предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите

За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/81 86 129, 02/81 86 191, отдел „FI и деривати“ или на e-mail: [email protected]