ние сме партньори с нашите клиенти

Платежна сметка за основни операции

Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната, безплатно или срещу приемливи такси. По платежна сметка за основни операции може да се извършват неограничен брой платежни операции. Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги. Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или при друга банка на територията на страната. Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването ú и след подписването на договор.

Инвестбанк предлага на клиентите – физически лица, платежна сметка за основни операции.

Сметката може да бъде открита в BGN, безсрочно, във финансов център или офис на банката.

Чрез платежната сметка за основни операции могат да се ползват следните услуги:

  • Откриване на платежна сметка за основни операции  в офис на банката
  • Издаване на дебитна карта Debit MasterCard PayPass, V PAY към платежната сметка
  • Закриване на платежна сметка за основни операции
  • Внасяне на средства в лева в офис на банката
  • Теглене на пари в брой:

-    на каса в офис на банката

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от Инвестбанк

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

-    с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

-    с дебитна карта V Pay на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

  • Плащане по директен дебит:

-    към сметка в Инвестбанк

-    към сметка в друга банка

  • Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от Инвестбанк, друга банка в страната, или друга банка в Европейския съюз
  • Кредитни преводи в лева

-    на хартиен носител или чрез онлайн банкиране към сметка, включително и на бюджета, в Инвестбанк

-    на хартиен носител или чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка, включително и на бюджета, при друга банка

  • Периодични преводи в национална валута – към сметка в Инвестбанк или към сметка в друга банка
  • Входящ кредитен превод

По сметката може да се ползват още и всички услуги, предлагани по стандартна разплащателна сметка.

Минимална сума за откриване – няма.

Минимална олихвяема сума – 50 лв.

Начисляване и изплащане на лихвата – Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща еднократно в края на текущата година или при закриване на сметката, като се удържа дължимия съгласно ЗДДФЛ данък. Лихвеният %, приложим по сметката, е съгласно лихвеният бюлетин на „Инвестбанк“ АД и към датата на изготвяне на настоящата информационна брошура е в размер на 0,00%.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси, комисиони и други условия, приложими по Платежна сметка за основни операции, са описани в Приложение 1 към Тарифата на Инвестбанк за физически лица и актуалния Лихвен бюлетин на банката и считано от 01.06.2019 г., са както следва:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КЪМ ТАРИФА ЗА УСЛОВИЯ, ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ПРИЛАГАНИ ОТ „ИНВЕСТБАНК“ АД ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Информационна брошура относно Платежна сметка за основни операции

1.1.

Откриване на платежна сметка за основни операции

Без такса

1.2.

Откриване на платежна сметка за основни операции в офис на банката с издаване на дебитна карта Debit MasterCard PayPass или V PAY  към сметката

1,24 лв.

2.1.

Месечна комисиона за поддържане и обслужване на платежна сметка за основни операции без издадена дебитна карта с включено електронно извлечение от сметка, получавано по имейл (дневно, месечно)

2,13 лв.

2.2.

Месечна комисиона за поддържане и обслужване на платежна сметка за основни операции с издадена дебитна карта VISA Electron, Debit MasterCard PayPass или V PAY с включено електронно извлечение от сметка, получавано по имейл (дневно, месечно)

1,98 лв.

3.1.

Закриване на платежна сметка за основни операции, открита до 6 месеца от датата на закриване

1,99 лв.

4.

Внасяне на средства в лева по платежна сметка за основни операции в офис на банката, дневно (от титуляра).∗∗ Лимитът за вноски в брой на суми в лева е дневен и размерът на комисионата се изчислява на база общата сума на касовите вноски в лева за деня за всички различни сметки на клиента в една валута. При надвишаване на дневните лимити банката събира дължимите такси и комисиони върху частта над определения в Тарифата паричен праг.

До 5 000 лв. – без такса

Над 5 000 лв. –

0,095% за сумата над 5 000 лв., макс. 195 лв.

5.

Теглене на пари в брой от платежна сметка за основни операции:

5.1.

На каса в офис на банката до 1 000 лв.

Без такса

5.2.1. С дебитна карта Visa Electron, V Pay на АТМ, обслужвано от банката

0,18 лв.

5.2.2. С дебитна карта Debit MasterCard – PayPass на АТМ, обслужвано от банката

Без такса

5.3.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

0,89 лв.

5.4.1. С дебитна карта Visa Electron, Debit MasterCardPayPass на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз 1,95 ЕUR + 1.00% от сумата
5.4.2. С дебитна карта V Pay на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

0,95 EUR + 1% от сумата

6.

Плащане по директен дебит

6.1.

Към сметка при същата банка

0,20 лв.

6.2.

Към сметка при друга банка

1 29 лв.

 

 

7.

Платежни операции, извършвани чрез платежна сметка за основни операции чрез платежна карта, включително чрез интернет

7.1.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

Без такса

7.2.

Плащане с дебитна карта Visa Electron, V Pay на ПОС, обслужвано от друга банка в страната

Без такса

7.3.

Плащане с дебитна карта на ПОС с карта Debit MasterCard PayPass, обслужвано от друга банка в страната

Без такса

7.4.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

Без такса

8.

Кредитни преводи в национална валута

8.1.

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0,98 лв.

8.2.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0,48 лв.

8.3.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2,21 лв.

8.4.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1,07 лв.

8.5.

На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

1,04 лв.

8.6.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0,45 лв.

8.7.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

2,28 лв.

8.8.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

0,96 лв.

9.

Периодичен превод в национална валута

9.1.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0,59 лв.

9.2.

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1,49 лв.