ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит “Домашен уют” за покупка на недвижим имот /рефинансиране

Предимства:

    • До 95% финансиране;
    • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи;
    • Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15;
    • Лихвен процент за първата година от *3,80% (при ползване на лихвени бонуси);
    • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит в размер на 5% от оценката на обезпечението, но не повече от 5 000 лв;

*ГПР е в размер на 4,04%, при кредит в размер до 70% от стойността на обезпечението, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,80 %, при превод на работна заплата по сметка в Банката, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +” и включени такса за разглеждане на документи – 150,00 лв. и такса за откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева. Месечната вноска е 297,75 евро без включени месечни такси и 301,73 евро с включени такси. Общата сума за погасяване е 72 489,02 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

**финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност “груб строеж”/ “АКТ 14″ е допустимо, само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката.

 

Други Параметри

ВАЛУТА

BGN, EUR

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

- до 35 години /420 месеца/ за кредити в EUR         

- до 10 години /120 месеца/ за кредити в BGN

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

Лихвени проценти по кредит “Домашен уют”

При избор на кредитоискателят да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита, съгласно чл. 133 от ЗЗД:

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева, изцяло получаван по сметка в Банката

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро  – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 4,80%

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

 За кредити в лева и евро  – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 4,80%

За кредитоискатели с доход, доказан със служебна бележка от работодател,  доказани доходи от дейност на фирми (съгласно анализ, извършван от дирекция  „Управление на стандартизирани кредити на ФЛ” – одобрена вътрешна методология) и/или  доходи от наеми

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро  – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 5,90%

За кредитоискатели с доходи от чужбина и/или други доходи, приети и анализирани от Банката (хонорари и др.)

 Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 7,50%

ЛИХВЕНИ БОНУСИ

За кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно

1. При получаване на дохода по сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;

2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;

3. При закупуване на имот, собственост на банката лихвеният процент се намалява с 0,50%; 

За всички останали кредитоискатели

1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;

2. При ползване на пакетна програма “Инвест Оптима +”, лихвеният процент се намалява с 0,20%;

3. При издаване кредитна карта, при условията на т. 20   лихвеният процент се намалява с 0,30%;

4. При закупуване на имот, собственост на банката – отстъпка в размер на 0,50%;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ

Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ лимит до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева;

ГРАТИСЕН ПЕРИОД

Възможност за ползване на 12 месечен  гратисен период по главница;

ПОГАСЯВАНЕ

Възможност за избор между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва,индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).

ТАКСИ И КОМИСИОННИ

Не се дължи такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит при рефинансиране от друга банка, ако не са изтекли 12 месеца от датата на отпускане на кредита.

Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.

ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА

Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) за минимум следните рискове:- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.- Природни бедствия-  Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации- Удар от ППС или животно- Земетресение-  Злоумишлени действия на трети лица Размерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

 За кредити с размер по-голям или равен на 70% от стойността на обезпечението,  Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове:

-Злополука
-Заболяване.

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.