ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит за придобиване на недвижим имот

Предимства:

  • До 95% финансиране от цената на имота, посочена в предварителния договор за покупко-продажба, представен в Банката
  • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи;
  • Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15;
  • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит в размер на 5% от оценката на обезпечението, но не повече от 5 000 лв.

*ГПР е в размер на 4,51% при кредит в размер на 50 000 евро, до 75% от стойността на обезпечението, със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,80% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, такса за оценка на риска 50 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 297.75 евро без включени месечни такси. С включени такси месечните вноски възлизат на 318.48 евро, както и с включени разходи за застраховка “Злополука и заболяване” на кредитополучателя. Общата сума за погасяване е 75 003.81 евро и включва разходите за такси и разходите за застраховка “Злополука и заболяване”. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

**финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност “груб строеж”/ “АКТ 14″ е допустимо, само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката.

Параметри:

ПРОДУКТ

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗПК Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите Кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
ВАЛУТА BGN  и EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ до 35 години /420 месеца/ за кредити в EUR и в BGN
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: Съгласно лихвения бюлетин на Банката, за кредити в лева и евро – EURIBOR 12M + надбавка, но не по-малко от определената надбавка.
ВАЛИДНОСТ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ Лихвеният процент е валиден при ползване през целия срок на кредита на следните допълнителни услуги от Кредитополучателя:

-         получаване на трудовото възнаграждение и/или други периодични и/или допълнителни доходи на Кредитополучателя/Солидарния

длъжник по картова/ разплащателна сметка в Банката

-         ползване на пакетна програма „Инвест Оптима +“

-         наличие на издадена кредитна карта

Първоначалното получаване на трудовото възнаграждение и/или други допълнителни доходи на Кредитополучателя/Солидарния длъжник по картова/ разплащателна сметка в Банката се установява на първия мониторинг.

В случай на  закупуване на имот, собственост на Банката, се ползва отстъпка от лихвения процент по кредита в размер на 0,50%;

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на масивен, монолитен или панелен ликвиден имот, предмет на сделката.

В случаите на рефинансиране на кредити, при които същият имот служи за обезпечение по рефинансирания кредит, е допустимо ипотеката да бъде с втора поредност към момента на разрешаване и усвояване на кредита (като първата е в полза на институцията, предоставила първоначалното финансиране), като след осъществяване на рефинансирането, ипотеката в полза на „Инвестбанк” АД следва да бъде с първа поредност; Посочените обстоятелства следва да бъдат установени и доказани преди усвояване на средства по кредита с актуално удостоверение за тежести.

Възможно е приемане и на второ (допълнително) обезпечение  – високо ликвиден имот, с изключение на земя.

Недвижимият имот, предоставeн за обезпечение по ипотечен кредит за закупуване на недвижим имот, може да е различен от имота,  който ще се закупува с финансирането от Банката, като Банката следи за целевото усвояване на кредита.

При имоти със степен на завършеност, различна от Акт 16, за целите на ипотеката е необходимо да има и издадено удостоверение по чл. 181 от ЗУТ – за достигнат етап Груб строеж, тъй като тогава има реализирано право на строеж

ГРАТИСЕН ПЕРИОД Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между:

Анюитетни вноски;

Равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва

Индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).

ТАКСИ И КОМИСИОННИ 16.1. Такса за оценка на риска – 50 лева

16.2. Такса за проучване 0.30% от размера на одобрения кредит, мин. 350.00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 250.00 лева- при подаване на документите и мин. 100.00 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита).

Не се дължи такса за проучване при рефинансиране на кредит от друга банка.

Не се дължи такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит при рефинансиране от друга банка, ако не са изтекли 12 месеца от датата на отпускане на кредита.

При кредит за покупка на имот в ЕС, при поискване от Кредитополучателя, Банката издава удостоверение за размера на разрешения кредит:

•        Такса за издаване на удостоверение на български език – 150 лева;

•        Такса за издаване на удостоверение на английски език – 200 лева;

• Такса за издаване на Удостоверение за предварително одобрение на български или на английски език (независимо от езика, на който е издадено) – 120 лева;

Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ предварително одобрен лимит  /без да се прави анализ на доходите/ до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева, при следните параметри:

  • Вид карта – VISA Classic/MASTERCARD Standard;
  • Такси и комисонни – съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ; • Лихвен процент:

- 15% за транзакции на ПОС при търговец;

- 17,50% за теглене на пари в брой.