ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит “Домашен уют” за покупка на недвижим имот /рефинансиране

Предимства:

  • До 95% финансиране;
  • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи;
  • Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15;
  • Лихвен процент за първата година от *3,80% (при ползване на лихвени бонуси);
  • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит в размер на 5% от оценката на обезпечението, но не повече от 5 000 лв.

*ГПР е в размер на 4,38% при кредит в размер на 50 000 евро, до 70% от стойността на обезпечението, със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 4,10% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 305,63 евро без включени месечни такси и с включени такси месечните вноски възлизат на 309,69 евро. Общата сума за погасяване е 74 505,03 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

**финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност “груб строеж”/ “АКТ 14″ е допустимо, само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката.

Параметри:

 

ПРОДУКТ

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ „Домашен уют

 ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗПК Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите Кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
ВАЛУТА BGN- само за кредити със срок до 10 години /120 месеца/EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ до 35 години /420 месеца/ за кредити в EURдо 10 години /120 месеца/ за кредити в BGN 
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ В зависимост от доходите на кредитоискателя: 7.1.1. За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица, доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина 

7.1.2. За кредитоискатели с:

- доход, доказан със служебна бележка от работодател, доказани доходи от дейност на фирми (съгласно анализ, извършван от дирекция „УКР”) и/или доходи от наеми

За кредитоискатели с:

- доходи от чужбина и/или други доходи, приети и анализирани от Банката (хонорари и др.)

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро – ЕURIBOR 12М + 4.10, но не по-малко от  4.10%
 

 

 

 

 

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро – ЕURIBOR 12М + 5.20, но не по-малко от  5.20%

 

 

За кредити в лева и евро – ЕURIBOR 12М + 6.69, но не по-малко от  6.80%

 

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро  – ЕURIBOR 12М + 8,79, но не по-малко от 8,90%

 

 

 

 

 

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За кредити в лева и евро – ЕURIBOR 12М + 9.29, но не по-малко от 9.40%

 

 

За кредити в лева и евро – ЕURIBOR 12М + 979, но не по-малко от 9.90%

 

ВАЛИДНОСТ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ Лихвеният процент е валиден при ползване през целия срок на кредита на следните допълнителни услуги:-          получаване на трудовото възнаграждение и/или други периодични и/или допълнителни доходи на Кредитополучателя/Солидарния длъжник по картова/ разплащателна сметка в Банката,-          ползване на пакетна програма „Инвест Оптима +“, и-          наличие на издадена кредитна карта съгласно т. 20.Първоначалното получаване на трудовото възнаграждение и/или други допълнителни доходи на Кредитополучателя/Солидарния длъжник по картова/ разплащателна сметка в Банката се установява на първия мониторинг.В случай на  закупуване на имот, собственост на Банката се ползва отстъпка от съответния лихвен процент в размер на 0,50%.
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на масивен, монолитен или панелен ликвиден имот, предмет на сделката.В случаите на рефинансиране на кредити, при които същият имот служи за обезпечение по рефинансирания кредит, е допустимо ипотеката да бъде с втора поредност към момента на разрешаване и усвояване на кредита (като първата е в полза на институцията, предоставила първоначалното финансиране), като след осъществяване на рефинансирането, ипотеката в полза на „Инвестбанк” АД следва да бъде с първа поредност; Посочените обстоятелства следва да бъдат установени и доказани преди усвояване на средства по кредита с актуално удостоверение за тежести..Възможно е приемане и на второ (допълнително) обезпечение  -  високо ликвиден имот с изключение на земя.Недвижимият имот, предоставян за обезпечение по ипотечен кредит за закупуване на недвижим имот, може да е различен от имота, за чието закупуване се предоставя финансирането от Банката, като и  в този случай Банката следи за целевото усвояване на кредита.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между:  анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва.Индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
ТАКСИ И КОМИСИОННИ Не се дължи такса 1.2. от раздел VII за предсрочно погасяване на ипотечен кредит при рефинансиране от друга банка, ако не са изтекли 12 месеца от датата на отпускане на кредита.Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ предварително одобрен лимит  /без да се прави анализ на доходите/ до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева.

  •  Вид карта – VISA Classic/MASTERCARD Standard;
  • Такси и комисонни – съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.