ние сме партньори с нашите клиенти

Универсален потребителски кредит

Инвестбанк АД предоставя Универсален потребителски кредит на физически лица за покриване на текущи нужди – закупуване на движими вещи, ремонт, обзавеждане, обучение и др.

Валута на кредита: в лева и в евро

Размер на кредита: до 20 000 лв. или равностойността им в евро

Срок на погасяване: 

  • За кредити в BGN и EUR: до 10 години

Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

Нови, по-изгодни лихви за кредити в лева и евро:

  • 8,5% фиксирана лихва, за първата година и плаващ лихвен процент (EURIBOR 12M + надбавка), но не по-малко от 8,50% с превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години
  •  10,00%  фиксирана лихва, за първата година и плаващ лихвен процент (EURIBOR 12M + надбавка), но не по-малко от 10,00% без превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години
  •  9,00%  фиксирана лихва, за първата година и плаващ лихвен процент (EURIBOR 12M + надбавка), но не по-малко от 9,00% с превод на работна заплата за кредити над 5 години
  • 12,00% фиксирана лихва за първата година и плаващ лихвен процент (EURIBOR 12M + надбавка), но не по-малко от 12,00% без превод на работна заплата за кредити над 5 години

ГПР 10,84% при кредит в размер на 5 000 лв., срок 7 години (84 месеца), фиксиран лихвен процент от 8,50% за първата година и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR+ надбавка за останалия срок, превод на работна заплата, месечна такса за Пакетна програма Оптима + 5,99 лв., застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 7 022,46 лв., месечна вноска – 82,24 лв.

Лихвени бонуси:

  • При ползване на пакетна програма “Инвест Оптима +”,  лихвеният процент се намалява с 0,5%
  • При ползване на застрахователен продукт на ЗК България Иншурънс (извън задължителната застраховка “Заболяване и злополука”),  лихвеният процент се намалява с 0,2%

Общият лихвен бонус не може да надхвърля 0,5%

Такси и комисиони:

Такса за разглеждане на документи – Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица

Обезпечение:

  • до 10 000 лв.: залог на вземане върху работна заплата  (независимо дали работната заплата се превежда в Банката)
  • 10 001 – 20 000 лв.: 1 поръчител и залог на вземане върху работна заплата (независимо дали работната заплата се превежда в Банката)

Застраховки: 

Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от банката.

Кандидатствай онлайн ТУК!