ние сме партньори с нашите клиенти

Универсален потребителски кредит

Инвестбанк АД предоставя Универсален потребителски кредит на физически лица за покриване на текущи нужди – закупуване на движими вещи, ремонт, обзавеждане, обучение и др.

ПРОДУКТ УНИВЕРСАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
МАКСИМАЛЕН СРОК До 10 години
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Няма
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР 20 000 лв. или еквивалента в евро
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
  • без превод на РЗ за кредити до 5 години:

- 9,50% – фиксиран за първата година

- 12 м. EURIBOR + 9,45%, но не по-малко от 9,50% за останалия период

  • с превод на РЗ за кредити до 5 години:

- 8,00% - фиксиран за първата година

- 12 м. EURIBOR + 7,95%, но не по-малко от 8,00% за останалия период

  • без превод на РЗ за кредити над 5 години:

- 11,50% – фиксиран за първата година

- 12 м. EURIBOR + 11,45%, но не по-малко от 11,50% за останалия период

  • с превод на РЗ за кредити над 5 години:

8,50% – фиксиран за първата година

- 12 м. EURIBOR + 8,45%, но не по-малко от 8,50% за останалия период

Лихвените проценти са валидни при ползване през целия срок на кредита на пакетна програма “Инвест Оптима+”.

ЛИХВЕНИ НАДБАВКИ При установено в рамките на два последователни месеца неползване/преустановяване на ползването на пакетна програма „Инвест Оптима+“ лихвеният процент се  увеличава с 0,50%.В случай на увеличаване на лихвения процент, поради преустановено ползване пакетна програма “Инвест Оптима+”., същият не подлежи на (автоматично) намаление при подновяване на ползването на продукта/услугата.
ТАКСИ И КОМИСИОНИ
  • За кредити до 5 000 лева – 50,00 лева, платими както следва: 20 лева – при подаване на документите и 30 лева при разрешаването на кредита*
  • За кредити от 5 001 лева до 10 000 лева – 75,00 лева, платими както следва: 30 лева – при подаване на документите и 45 лева при разрешаването на кредита*
  • За кредити над 10 001 лева – 150,00 лева, платими както следва: 50 лева – при подаване на документите и 100 лева при разрешаването на кредита*

* допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ -          до 10 000 лв.: залог на вземане върху РЗ (независимо дали РЗ се превежда в Банката)-          10 001 – 20 000 лв.: 1 поръчител и залог на вземане върху РЗ (независимо дали РЗ се превежда в Банката)

В случай, че кредитът се разрешава без превод на работна заплата по сметка в Банката, се учредява залог на вземане по трудов или приравнен към него договор в полза на Банката.

ЗАСТРАХОВКИ Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове:

  • Злополука
  • Заболяване

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.