ние сме партньори с нашите клиенти

Потребителски кредит

Животът е подарък. Бъди по-смел, използвай потенциала си и прави повече от това, което ти се иска. Започни да сбъдваш мечтите си без ограничения с “Потребителски кредит” на „Инвестбанк“ АД.

Предимства:

 • Бърза и улеснена процедура
 • Размер на кредита: до 60 000 лв. или равностойността им в евро
 • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита – от 5,34%*

*ГПР е в размер на 7,84% при кредит в размер на 10 000 лева, със срок на погасяване 10 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 5,34% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 75 лева, такса за оценка на риска 25 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 107.74 лева без включени месечни такси. С включени такси месечните вноски възлизат на 119.02 лева, както и с включени разходи за застраховка “Злополука и заболяване” на кредитополучателя. Общата сума за погасяване е 14 222.44 лева и включва разходите за такси и разходите за застраховка “Злополука и заболяване”.

Основни параметри:

 • Валута на кредита: лева и евро
 • Дълъг срок за погасяване – до 10 години
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за целия срок на кредитите в лева и евро, базиран на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка
 • Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски или с намаляващи вноски

Кандидатствай онлайн ТУК!

 

ПРОДУКТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
КЛИЕНТСКА ГРУПА Физически лица, с доказани нетни доходи над 600 лв.
ЦЕЛ  Текущи нужди
ВАЛУТА  BGN, EUR
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ  -  до 60 000 лв. или равностойността в евро.
МАКСИМАЛЕН СРОК До 10 години /120 месеца/
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 
 • за кредитоискатели с доказани нетни месечни доходи мин. 2400 лв. – Плаващ лихвен процент за целия срок на договора ЕURIBOR 12М + 5,34%, но не по-малко от  5,34%
 • за кредитоискатели с  нетни месечни доходи под 2400 лв. – Плаващ лихвен процент за целия срок на договора  ЕURIBOR 12М + 6,60%, но не по-малко от  6,60%
 • с доход от пенсия и допълнителни доходи (ако има такива), които се превеждат в Банката – До навършване на 70 години фиксиран 9,35%; След навършване на 70 години фиксиран 9,75%

При установено при мониторинг в рамките на два последователни месеца неползване/преустановяване на:

•    получаването на цялата работна заплата/пенсия по сметка в Банката, лихвеният процент се увеличава с 1,00 пункт (1,00%)

•    ползването на пакетна програма „Инвест Оптима+“  лихвеният процент се  увеличава с 0,4 пункта (0,40%)

•    издадена кредитна карта, лихвеният процент се увеличава с 0,2 пункта (0,20%)

В случай на увеличаване на лихвения процент, поради  преустановено получаване на пълен превод на заплата/пенсия,   преустановено ползване на пакетна програма или кредитна карта,  лихвеният процент не подлежи на (автоматично) намаление при подновяване на ползването на продукта/услугата или получаване на пълния превод в Банката.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ При установено в рамките на два последователни месеца неползване/преустановяване на ползванетoна пакетна програма „Инвест Оптима+“  лихвеният процент се  увеличава с 0,40%.
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ПРИЛОЖИМ ПРИ НЕПОЛЗВАНЕ НА пакетна програма „Инвест Оптима+“ В случай, че при сключване на договора кредитоискателя не желае да ползва пакетнапрограма „Инвест Оптима+“,  определеният лихвен процент по – горе се завишава с 0,4 пункта и се залага в договора за кредит.
 ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
 • За клиенти с доказани нетни доходи над 700 лева се изисква залог по сметката, по която ще постъпва месечното възнаграждение и/или подписано от работодателя съгласие за превод на доход по сметка на кредитополучателя в Инвестбанк АД и/или залог върху бъдещо вземане по служебно или трудово правоотношение, което е задължително  в случаите, когато няма превод  на доход по сметка в банката.
 • За клиенти, включително пенсионери, с нетни доходи под 700 лева – Залог върху бъдещо вземане по трудов договор/ служебно и/или друго приравнено към него правоотношение и/или залог на вземане по банкова сметка, открита в “Инвестбанк” АД, по която се превеждат средствата на кредитополучателя, представляващи доходи от пенсия и допълнителни доходи (ако има такива), като може да бъде изискано и поръчителство на едно физическо лица.
 • В случай, че обезпечението е залог на вземане по сметка в Банката, по която ще постъпват средствата накредитополучателя, представляващи доходи от заплата, работодателят следва да е попълнил Декларация – съгласие за превод на вземанията по трудово правоотношение по сметката в Банката.
НАЧИН НА ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТА Анюитетен план, равни вноски по главница
ТАКСИ И КОМИСИОНИ
 • Такса за оценка на риска – 25 лева;
 • Такса за проучване за кредити на пенсионери: 10 лева;
 • Такса за проучване за кредити на работещи кредитоискатели:
 • За кредити до 5 000 лева – 50,00 лева, платими както следва: 20 лева – при подаване на документите и 30 лева при разрешаването на кредита, допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита
 • За кредити от 5 001 лева до 10 000 лева – 75,00 лева, платими както следва: 30 лева – при подаване на документите и 45 лева при разрешаването на кредита, допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита
 • За кредити над 10 001 лева – 20 000 лева – 150,00 лева, платими както следва: 50 лева – при подаване на документите и 100 лева при разрешаването на кредита, допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита
 • За кредити над 20 000,00 лева – 1.00% от размера на одобрения кредит, мин. 200 BGN, платима както следва: 65 лева – при подаване на искането за кредит и разликата до 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 125 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)
ЗАСТРАХОВКИ Банката изисква застраховка на кредитополучателя в ЗК България Иншурънс, минимум за следните рискове:

 • Злополука
 • Заболяване
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ  предварителноодобрен лимит  (без да се прави анализ на доходите) 10% от размера на разрешения кредит,минимум 500 лева, максимум 5 000 лв.  при следните параметри:•  Вид карта – VISA Classic/ Gold / MASTERCARD Standard/ Gold•  Такси и комисионни – съгласно действащата Тарифа на Банката за  ФЛ.