ние сме партньори с нашите клиенти

Потребителски кредит „Инвест Максимум“

Животът е подарък. Бъди по-смел, използвай потенциала си и прави повече от това, което ти се иска. Започни да сбъдваш мечтите си без ограничения с потребителския кредит „Инвест Максимум“ на „Инвестбанк“ АД.

Предимства:

 • Бърза и улеснена процедура
 • Размер на кредита: до 60 000 лв. или равностойността им в евро
 • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита – от 5,34%*

*Лихвеният процент от 5,34% е валиден при брутен доход над 3000 лв.,  получаван ежемесечно по сметка в Банката и при ползване на  пакетна програма “Инвест Оптима +”. ГПР е в размер на 6,38%, при кредит в размер на 60 000 лева със срок на погасяване 10 години, плаващ лихвен процент 5,34%, формиран на база 12М EURIBOR + надбавка, при включени такси: такса за проучване 1% от сумата, месечна такса за обслужване на пакетна програма ”Инвест Оптима +” 5,99 лв. и включен разход за застраховка „Злополука и заболяване“. Месечната вноска е 646,41 лв. без включени месечни такси, а с включени разходи за месечни такси и застраховка – 672,40 лв. Общата сума за погасяване е 80 331,38 лв. и включва разходите за такси и застраховки.

Основни параметри:

 • Валута на кредита: лева и евро
 • Дълъг срок за погасяване – до 10 години
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за целия срок на кредитите в лева и евро, базиран на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка
 • Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски или с намаляващи вноски

Кандидатствай онлайн ТУК!

 

ПРОДУКТ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ИНВЕСТ МАКСИМУМ

КЛИЕНТСКА ГРУПА

Физически лица, с доказани нетни доходи над 600 лв.

ЦЕЛ

 Текущи нужди

ВАЛУТА

 BGN, EUR

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

 -  до 60 000 лв. или равностойността в евро.

МАКСИМАЛЕН СРОК

До 10 години /120 месеца/

 

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 

1. С превод на работна заплата или друг регулярен месечен превод, на база на който се доказва доход:1.1. за кредитоискатели с  доказани брутни доходи мин. 3 000 лв.

5.34% плаващ лихвен процент за целия период на кредита, формиран както следва:-          12 месечен EURIBOR + 5.34% но не по-малко от + 5.34% 1.2. за всички останали кредитоискатели

 6.60 % плаващ лихвен процент за целия период на кредита, формиран както следва:12 месечен EURIBOR +  6.60 % но не по-малко от  6.60%;

В случаите, в които кредитът е разрешен при анализ на средномесечен доход, е необходим ежемесечен превод на минимум най – ниския месечен доход, използван при анализа

 

2.Без превод на работна заплата и/или друг регулярен месечен превод на база на който се доказва доход*:8.59% плаващ лихвен процент за целия период на кредита, формиран както следва:-       12 месечен EURIBOR + 8.59% но не по-малко от 8.59% 

* изискват се ежемесечни постъпления на месечната вноска по кредита, увеличена с 20%

Лихвения процент  по т.1 и т.2 е валиден при  ползването през целия срок на кредита на пакетна програма „Инвест Оптима +“и при издадена кредитна карта.

3. При преустановяване превода по т.1.  или на превода на месечната вноска по кредита, увеличена с 20% по т. 2, лихвения процент по кредита се увеличава с 2,00% (200 б.т.), считано от следваща месечна падежна дата

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ

При установено в рамките на два последователни месеца неползване/преустановяване на ползването на пакетна програма „Инвест Оптима+“  лихвеният процент се  увеличава с 0,40%.

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ПРИЛОЖИМ ПРИ НЕПОЛЗВАНЕ НА пакетна програма „Инвест Оптима+“

В случай, че при сключване на договора кредитоискателя не желае да ползва пакетна програма „Инвест Оптима+“,  определеният лихвен процент по – горе се завишава с 0,4 пункта и се залага в договора за кредит.

 ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

1. С превод на Работна заплата:-  Залог върху бъдещо вземане по трудов договор/ служебно или друго приравнено към него правоотношение и залог на вземане по сметката, по която то постъпва.2. Без превод на Работна заплата:-  Залог на вземане по сметка в Инвестбанк АД.Без изискване за поръчител

НАЧИН НА ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТА

Анюитетен план, равни вноски по главница

ТАКСИ И КОМИСИОНИ

 • Такса за проучване: 1.00% от размера на одобрения кредит, мин. 130 BGN, платима както следва:

- 65 лева – при подаване на искането за кредит и

-  Разликата до 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 65 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)

 • Такса за предоговаряне на условия 150 BGN.

ЗАСТРАХОВКИ

Банката изисква застраховка на кредитополучателя в ЗК България Иншурънс, минимум за следните рискове:

 • Злополука
 • Заболяване

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ

Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ  предварително одобрен лимит  (без да се прави анализ на доходите) 10% от размера на разрешения кредит,  минимум 500 лева, максимум 5 000 лв.  при следните параметри:•  Вид карта – VISA Classic/ Gold / MASTERCARD Standard/ Gold•  Такси и комисионни – съгласно действащата Тарифа на Банката за  ФЛ.