ние сме партньори с нашите клиенти

Промоционален Ипотечен кредит за покупка на имоти в жилищен комплекс „Алегро Хоум“

С нашето ново предложение за ипотечен кредит ще постигнете свободата да създадете своя желан дом.

С ипотечния кредит от „Инвестбанк“ АД, предназначен специално за закупуване на жилище в комплекс „Алегро Хоум“, в квартал „Манастирски ливади – Запад“, гр. София, получавате възможност за изгодна покупка на имот в атрактивен район.

Предимства:

Дълъг срок на погасяване  – до 35 години;

До 90% финансиране

Възможност за допълнително финансиране до 5% от размера на кредита  за ремонтни и довършителни дейности

Параметри на кредита:

Срок на погасяване:

до 35 години за кредити в EUR

до 15 години за кредити в BGN

Валута – EUR/BGN

Лихвата е променлива и се формира от 12м. Euribor + надбавка, но не по-малко от 2,60%

Максимален размер – до 90% от цената на имота

Такса за проучване 0.30% от размера на одобрения кредит, мин. 350.00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 250.00 лева – при подаване на документите и мин. 100.00 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)

Застраховки за сметка на клиента – имуществена застраховка на имота, служещ за обезпечение

Бонус: кредитна карта  – одобрен лимит в размер на 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита,  но не повече от 5 000 лева

*ГПР е в размер на 2,76%, при кредит в размер на 70 000 евро със срок на погасяване 35 години, плаващ лихвен процент базиран на стойността на 12 M EURIBOR плюс 2,60, минимум 2,60% за целия срок на кредита, превод на работна заплата по сметка в Банката,  такса за проучване 410,72 лева (0,3% от размера на кредита), месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 254,01 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 258,07 евро. Общата сума за погасяване е 108 602,32 евро и включва разходите за такси. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

ПРОДУКТ

ПРОМОЦИОНАЛЕН ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „АЛЕГРО ХОУМ“

ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗПК Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите Кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
ВАЛУТА BGN- само за кредити със срок до 15 години /180 месеца/
EUR
МИНИМАЛНА СУМА НА КРЕДИТА BGN – 40 000
EUR – 20 000
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ до 35 години /420 месеца/ за кредити в EUR
до 15 години /180 месеца/ за кредити в BGN
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ  По условията на настоящия продукт може да се кредитират всички клиенти, доказващи доходи, съгласно Правилата за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители, с изключение на доходи от чужбина. Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:
12 месечен EURIBOR + 2,60 пункта, но не по-малко от 2,60%  12 месечен EURIBOR + 8,90 пункта, но не по-малко от 8,90%  
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на ликвиден имот/и, предмет на сделката, и приет/и от Банката за обезпечение по кредитната сделка,
Възможно е приемане и на второ (допълнително) обезпечение  – високо ликвиден имот с изключение на земя.
 ГРАТИСЕН ПЕРИОД Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между: анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва; Индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
 
 
 
ТАКСИ И КОМИСИОННИ Такса за проучване 0.30% от размера на одобрения кредит, мин. 350.00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 250.00 лева – при подаване на документите и мин. 100.00 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)

Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.
ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения). Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ  Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ предварително одобрен лимит /без да се прави анализ на доходите/ до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева, при следните параметри:

  • Вид карта – VISA Classic / MASTERCARD Standard;
  • Такси и комисионни – съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ;
  • Лихвен процент:

 

 

 http://allegrohome.bg/