ние сме партньори с нашите клиенти

Потребителски кредит „Инвест Комфорт“

Инвест Комфорт е потребителски кредит за текущи нужди или рефинансиране на кредити в други банки, обезпечен с ипотека.

 Предимства:

  • Размер до 80% от оценката на имота, предоставен за обезпечение*
  • Срок до 25 години
  • Без такса отпускане, такса управление и такса предсрочно погасяване
  • Лихвен процент от **5.25% (при ползване на лихвени бонуси)

ГПР: е в размер на 5,70%, при кредит в размер на 30 000 евро със срок на погасяване 25 години, и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 5,25%, превод на работна заплата по сметка в Банката, такса за разглеждане на документи 150 лева, месечна такса за Пакетна програма Оптима + в размер на 5,99  лв, и при издадена кредитна карта. Месечната вноска без включени месечни такси е в размер на 179,77 евро. Общата сума за погасяване е 55 528.36 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ и застраховка Злополука и заболяване не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

 

* Процентът на финансиране варира в зависимост от вида, степента на завършеност на имота и местоположението му.

** Посоченият лихвен процент е с включени лихвени бонуси, в размер на 1,00%.

Други Параметри

 

 ВАЛУТА

EUR

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

до 25 години

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

 

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 6,25%

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 6,25%

За кредитоискатели с доход, доказан със служебна бележка от работодател

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 8,25 %

ЛИХВЕНИ БОНУСИ

За кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно

1. При получаване на дохода по сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;

2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;

За всички останали кредитоискатели

1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;

2. При ползване на пакетна програма Оптима +  лихвеният процент се намалява с  0,20%;

3. При издаване кредитна карта, при условията на т. 20   лихвеният процент се намалява с 0,30%;

ГРАТИСЕН ПЕРИОД

До 6 месеца гратисен период по главница

ПОГАСЯВАНЕ

Възможност за избор между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва,индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).

ТАКСИ И КОМИСИОННИ

Такса за обработка на документите: Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица

Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.

ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА

Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита за минимум следните рискове- земетресение, пожар, наводнение и стихийни бедствия; Размерът на застрахователната сума следва да е не повече от 100 % от СПС и не по-малък от 140% от остатъка по дълга.Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

За кредити с размер по-голям или равен на 70% от стойността на обезпечението,  Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове:

  • Злополука
  • Заболяване.

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.