ние сме партньори с нашите клиенти

Потребителски кредит „Инвест Комфорт“

Инвест Комфорт е потребителски кредит за текущи нужди или рефинансиране на кредити в други банки, обезпечен с ипотека.

Предимства:

  • Размер до 75% от пазарната стойност на имота, предоставен за обезпечение*
  • Срок до 25 години
  • Без такса отпускане, такса управление и такса предсрочно погасяване
  • Лихвен процент от **5.25% (при ползване на лихвени бонуси)

ГПР е в размер на 5,56% при кредит в размер на 50 000 евро, със срок на погасяване 25 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 5,25% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 299,62 евро без включени месечни такси и с включени такси месечните вноски възлизат на 303,68 евро. Общата сума за погасяване е 91 285,33 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

* Процентът на финансиране варира в зависимост от вида, степента на завършеност на имота и местоположението му.

** Посоченият лихвен процент е с включени лихвени бонуси, в размер на 1,00%.

 

Други Парамет

 ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ, ОБЕЗПЕЧЕН С ИПОТЕКА ИНВЕСТ КОМФОРТ
ПРАВО НА ИЗБОР ПО СМИСЪЛА НА ЗПК  Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита,  съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите. Кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и  окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху  него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
ВАЛУТА EURBGN – само за кредити със срок до 10 години, отпускани на служители на Банката.
 МАКСИМАЛЕН СРОК
  • До 25 години за кредити в EUR
  • До 10 години за кредити на служители в BGN
  • При оценка на риска по кредита следва да се спазва изискването сборът от възрастта на кредитоискателя /солидарния длъжник и срока на кредита да не надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, увеличена с 5 години.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД  До 6 месеца гратисен период по главница
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР няма
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ *За кредитоискатели спотвърден осигурителен доход над 2000 лева      За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК  Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:ЕURIBOR 12М + 5,20%, но не по-малко от 5,25%    Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:ЕURIBOR 12М + 5,20%, но не по-малко от 5,25%   Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За останалия срок от договора:ЕURIBOR 12М + 9,82%, но не по-малко от 9.90% Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За останалия срок от договора:ЕURIBOR 12М + 9,82%, но не по-малко от 9.90%
* и доходи на морски лица (дефинирани съгласно § 1., т. 5а от Допълнителни разпоредби на КСО),  доказани по специфична процедура   За кредитоискатели с доход, доказан със служебна бележка от работодател(максималният доход, който Банката приема е два пъти нетният доход, съгласно справка в НОИ)За служители, които ползват потребителски кредит, обезпечен с ипотека в лева, след прекратяване на трудовото правоотношение * (при анализ на доходите, получени от НЗОК, Банката приема за нетен доходсума в размер на 80% от постъпилите по сметка в Банката средства доказани с извлечение от сметката, по която са постъпили)  Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:ЕURIBOR 12М + 7,20%, но не по-малко от 7.25 %   

 Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + 7.32%, но не по-малко от 7.90 %

 

 

* (при анализ на доходите, получени от НЗОК, Банката приема за нетен доходсума в размер на 80% от постъпилите по сметка в Банката средства доказани с извлечение от сметката, по която са постъпили)   Плаващ лихвен процент  за целия срок на договора:ЕURIBOR 12М + 10.32%, но не по-малко от 10.90 %

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + 10.32%, но не по-малко от 10.90 %

 

 

 

ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 0.30% от размера на одобрения кредит, мин. 350,00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 250 лева – при подаване на документите и мин. 100 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита). Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Учредяване в полза на Банката на първа по ред договорна ипотека върху напълно завършен /на етап акт 16/ монолитен или панелен жилищен или търговски недвижим имот.В случаите на рефинансиране на кредити, при които същият имот служи за обезпечение по рефинансирания кредит е допустимо, ипотеката да бъде с втора поредност към момента на разрешаване и усвояване на кредита (като първата е в полза на институцията, предоставила първоначалното финансиране), като след осъществяване на рефинансирането, ипотеката в полза на„Инвестбанк” АД следва да бъде с първа поредност; Посочените обстоятелства следва да бъдат установени и доказани с актуално удостоверение за тежести.
ЗАСТРАХОВКИ Застраховка Имот      Застраховка на кредитополучателя

 

Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита за минимум следните рискове- земетресение, пожар, наводнение и стихийни бедствия;Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.За кредити с размер по-голям или равен на 70% от стойността на обезпечението,       Банката           изисква           застраховка    на кредитополучателя минимум за следните рискове: – Злополука и  Заболяване.Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката