ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит за покупка на имот в държави, членки на ЕС

Инвестбанк АД предоставя ипотечни кредити за покупка на имот в държави, членски на Европейски съюз. Условията  и предимствата на ипотечните кредити са представени по-долу.

Срок на кредита – 25 години

Валута – евро

Финансиране – до 75% от пазарната стойност на имот с Акт 16

Обезпечение първа по ред ипотека на напълно завършен високо ликвиден масивен или монолитен имот (самостоятелна сграда, част от сграда, самостоятелен обект в сграда – масивно или монолитно строителство), находящ се на територията на Република България, собственост на Кредитоискателя/ите;

Предимства:

Уникален по рода си продукт без аналог на пазара на ипотечни кредити в България.

Специален лихвен процент

Гарантирано прозрачно ценообразуване на база  на пазарен индекс за останалия период от кредита;

Бонус – Кредитна карта с предварително одобрен лимит;

Без такса за предсрочно погасяване – за ипотечни кредити с изплатени над 12 месечни погасителни вноски.

ГПР е в размер на 4,50% при кредит в размер на 50 000 евро, със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,80% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 297,75 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси и застраховка “Злополука и заболяване” месечните вноски възлизат на 318,48 евро. Общата сума за погасяване е 74 978,24 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“ и застраховка “Злополука и заболяване”. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Параметри:

ПРОДУКТ

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ДЪРЖАВИ, ЧЛЕНКИ НА ЕС

 ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗКНИП Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите Кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху  него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
 ВАЛУТА EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ  до 25 години /300 месеца/
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ  В зависимост от доходите на кредитоискателя:  За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица*,  доказани по Специфични изисквания и методология.* Не се допуска приемането и анализирането на други доходи, получавани от чужбина, освен тези по т. 7.1.1

 

За кредитоискатели с:

доказани доходи от дейност на фирми (съгласно анализ, извършван от дирекция  „УКР” – одобрена вътрешна методология)

  Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + 3,80, но не по-малко от 3,80%

 

 

 

 

 

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + 4,90, но не по-малко от 4,90%

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + 10,90, но не по-малко от 10,90%

 

 

 

 

 

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М + 12,40, но не по-малко от 12,40%

 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на напълно завършен високо ликвиден масивен или монолитен имот /самостоятелна сграда, част от сграда, самостоятелен обект в сграда - масивно или монолитно строителство /, собственост на Кредитоискателя, находящ се на територията на Република България в населени места/градове, определени от Банката.Възможно е приемане и на допълнително обезпечение  -  високо ликвиден имот, находящ се на територията на Република България, с изключение на земя, собственост на Кредитоискателя или трето лице – роднина по права или съребрена линия.Не се приемат за обезпечение недвижими имоти, находящи се на територията на ваканционни комплекси в летни и зимни курорти.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Без гратисен период;
ПОГАСЯВАНЕ Анюитетни вноски;
ТАКСИ И КОМИСИОНИ При поискване от страна на Кредитополучателя, Банката издава удостоверение за размера на разрешения кредит:Такса за издаване на удостоверение на български език – 150 лева;Такса за издаване на удостоверение на английски език – 200 лева;Такса за издаване на Удостоверение за предварително одобрение, независимо от езика на който е издадено (български или английски език) – 120 лева;Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ, приложима за кредит Домашен Уют.
 ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА – обезпечение по кредита  Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения).Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.
 ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ Банката изисква застраховка на кредитополучатели за минимум следните рискове:

  • Злополука
  • Заболяване

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.