ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит за покупка на имот в държави, членки на ЕС

Инвестбанк АД предоставя ипотечни кредити за покупка на имот в държави, членски на Европейски съюз. Условията  и предимствата на ипотечните кредити са представени по-долу.

Срок на кредита – 25 години

 • Валута – евро
 • Финансиране – до 80 % от стойността на обезпечението
 • Обезпечение първа по ред ипотека на напълно завършен високо ликвиден масивен или монолитен имот (самостоятелна сграда, част от сграда, самостоятелен обект в сграда – масивно или монолитно строителство), находящ се на територията на Република България, собственост на Кредитоискателя/ите;

Предимства:

 • Уникален по рода си продукт без аналог на пазара на ипотечни кредити в България.
 • Специален лихвен процент
 • Гарантирано прозрачно ценообразуване на база  на пазарен индекс за останалия период от кредита;
 • Бонус – Кредитна карта с предварително одобрен лимит;
 • Без такса за предсрочно погасяване – за ипотечни кредити с изплатени над 12 месечни погасителни вноски.

ГПР: е в размер на 5,55%, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години,  и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по – малко от 4,80,  превод на работна заплата по сметка в Банката, такса за разглеждане на документи, месечна такса за пакетна програма “Инвест Оптима+” -5,99 лв.  и при издадена кредитна карта. Месечната вноска е 324,48 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси и застраховка “Злополука и заболяване” вноските възлизат на 346,20 евро. Общата сума за погасяване е 81 595.72 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“ И “Злополука и заболяване”. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Други условия

 

ВАЛУТА

EUR

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

- до 25 години /300 месеца/

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

Лихвени проценти по кредит за покупка на имот в държави от ЕС при избор на кредитоискателят да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита, съгласно чл. 133 от ЗЗД:

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева, изцяло получаван по сметка в Банката

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М +надбавка, но не по-малко от 4,80%

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

ЕURIBOR 12М +надбавка, но не по-малко от 4,80%

За кредитоискатели с доход, доказан със служебна бележка от работодател,  доказани доходи от дейност на фирми (съгласно анализ, извършван от дирекция  „Управление на стандартизирани кредити на ФЛ” – одобрена вътрешна методология) и/или  доходи от наеми

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:

За останалия срок от договора: ЕURIBOR 12М +надбавка, но не по-малко от 5,90%

ЛИХВЕНИ БОНУСИ

За кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно

1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;

2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;

За всички останали кредитоискатели

1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;

2. При ползване на пакетна програма “Инвест Оптима+” лихвеният процент се намалява с 0,20%;

3. При издаване кредитна карта, при условията на т. 20   лихвеният процент се намалява с 0,30%;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ

Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ лимит до 10% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 10000 лева;

ПОГАСЯВАНЕ

Анюитетни вноски

ТАКСИ И КОМИСИОННИ

 • Не се дължи такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит при рефинансиране от друга банка, ако не са изтекли 12 месеца от датата на отпускане на кредита.
 •  При поискване от страна на Кредитополучателя, Банката издава удостоверение за размера на разрешения кредит:

- Такса за издаване на удостоверение на български език – 150 лева;

- Такса за издаване на удостоверение на английски език – 200 лева;

- Такса за издаване на Удостоверение за предварително одобрение, независимо от езика на който е издадено (български или английски език) – 120 лева;

 • Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за кредит Домашен Уют.

ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА

Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) в одобрена от Банката застрахователна компания за минимум следните рискове:- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.- Природни бедствия-  Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации- Удар от ППС или животно- Земетресение-  Злоумишлени действия на трети лицаРазмерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота.

ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

За кредити с размер по-голям или равен на 70% от стойността на обезпечението,  Банката изисква застраховка на кредитополучателя в одобрена от Банката застрахователна компания минимум за следните рискове:

 • Злополука
 • Заболяване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. За доказване целта на кредита кредитоискателите декларират вида, степента на завършеност и местоположението на имота, който предстои да закупят;2. Клиентите допълнително предоставят проект на предварителен договор, съдържащ максимално пълна детайлизация на имота, предмет на сделката.3. В 2 месечен  срок от усвояването на средствата от кредита клиентите следва да предоставят преведен от заклет преводач документ, удостоверяващ покупката на недвижим имот,  находящ се в страна от ЕС;