ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК

С кредитните улеснения, предлагани от Инвестбанк АД, ще можете да посрещнете както краткосрочните си нужди от финансиране, така и ще осъществите плановете за развитие на Вашата практика при преференциални условия.

Инвестбанк АД предлага на лекари и зъболекари, работещи по договор с НЗОК/РЗОК,  преференциални условия по следните продукти:

УСЛОВИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ С ПРИХОДИ ОТ НЗОК/РЗОК

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

ВАЛУТА BGN/EUR
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР -          За клиенти с одобрен от банката доход под 2 200 лева – максимален размер – 40 000 лева или равностойност в евроЗа клиенти с одобрен от банката доход над 2 200 лева – максимален размер – 60 000 лева или равностойност в евро
МАКСИМАЛЕН СРОК НА УСВОЯВАНЕ до 1 месец от датата на подписване на договора за кредит.След изтичане срока за усвояване, ангажиментът на Банката за предоставяне на неусвоени суми по кредита се прекратява
МАКСИМАЛНА ВЪЗРАСТ НАКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ До навършване на 70 годишна възраст на кредитополучателя кредитът следва да бъде издължен.
СРОК НА КРЕДИТА 120 месеца
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 6,25% Фиксиран за първата година След първата година: За кредити в BGN12 месечен EURIBOR + 6.20% но не по-малко от 6,25%

За кредити в EUR

12 месечен EURIBOR + 6.20% но не по-малко от 6,25%

Лихвения процент е валиден при съвместното ползване през целия срок на кредита на пакетна програма „Инвест Оптима +“ и на застрахователен продукт на ЗАД България (извън задължителната застраховка Заболяване и Злополука).

ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване: 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 150 BGN /таксата се заплаща след одобрение на кредита/.
ТАКСА ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА   Такса за предоговаряне на условия 40 BGN
ПОГАСЯВАНЕ
  • За кредити с размер до 40 000 лева или равностойност във валута -

анюитетни вноски

  • За кредити с размер над 40 000 лева или равностойност във валута –

равни вноски по главница

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ Банката допуска в срока на кредита договорът да бъде прекратен предсрочно. За целта, след погасяване на всички дължими по Договора за кредит суми, клиентът подава писмена молба за закриването му. Такса за предсрочно погасяване не се дължи.

КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ 

ВАЛУТА BGN
МИНИМАЛЕН РАЗМЕР 500,00
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР до 3 (три) пъти 80 % от средномесечния размер на приходите от НЗОК, изчислен на 4-месечна база, намален със съществуващите месечни задължения по кредити, но не повече от 5 000 лева.
МАКСИМАЛЕН СРОК НА УСВОЯВАНЕ   До 21 месеца от датата на подписване на договора за кредит;
МАКСИМАЛНА ВЪЗРАСТ НАКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ До навършване на 70 годишна възраст на кредитополучателя кредитът следва да бъде издължен.
СРОК НА КРЕДИТА До 24 месеца с опция за подновяване за нови 24 месеца в случай на недопускане на просрочия и при условие, че кредитополучателят продължава да получава преводи от НЗОК по сметка в банката.Решението за подновяване се взема от съответния компетентен орган след подаване на молба от клиента и извършен мониторинг на дохода от НЗОК/РЗОК и представени договори с НЗОК/РЗОК за всяка следваща година.
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Фиксиран 10,50%
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 20 лв., платима при отпускане на кредита
ТАКСА ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА  BGN 20.00
УСВОЯВАНЕ Многократно в режим на овърдрафт – до 21 месеца от датата на подписване на договора за кредит;Ползването на суми от разрешеният кредит-овърдрафт се извършва чрез банкова карта, обвързана с разплащателна сметка на кредитополучателя.
ПОГАСЯВАНЕ В режим на овърдрафт за срока на издължаване на кредита, или еднократно погасяване на датата на падежа.С всяко постъпление на суми по обслужващата кредита сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит.
ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ Банката допуска в срока на кредита договорът да бъде прекратен предсрочно, при условие, че изцяло е издължена усвоената сума от предоставения лимит, както и всички дължими такси и лихви. За целта клиентът подава писмена молба за закриване на ползвания кредит овърдрафт, като такса за предсрочно погасяванe не се дължи.


Повече информация относно възможностите за финансиране на лекари, работещи с НЗОК, можете да получите във всички финансови центрове и офиси на Инвестбанк АД.