ние сме партньори с нашите клиенти

Кредит овърдрафт за физически лица

Инвестбанк предоставя овърдрафт по дебитни карти на местни физически лица, с доказани доходи от трудови или приравнени на тях отношения, които получават доходите си по сметка в банката.

Предимства:

  • заплащате лихва само върху използваната сума;
  • можете да използвате погасената част отново;

Размер на кредита – до 3 /три/ нетни месечни заплати, максимум 3000 /три хиляди/ лв.

Срок на кредита – до 24 месеца, с възможност за подновяване.

Годишен лихвен процент – съгласно лихвен бюлетин.

Обезпечение – залог на вземания по сметката, по която постъпва месечното възнаграждение

Усвояване – многократно, в режим на овърдрафт

Такси и комисиони:

- Такса за проучване – до 1000 лв. -25 лв.; над 1000 лв. – 50 лв. /дължима е и при удължаване срока на кредита/

- Такса за промяна условията на кредита – съгласно Тарифата на банката.

Срок на усвояване  – до 21 месеца от датата на подписване на договора за кредит овърдрафт

ГПР (Годишен процент на разходите) 16,11% за овърдрафт в размер на 3 000 лева със срок от 24 месеца, с фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита в размер на 12.95 %, такса за разглеждане на искане за овърдрафт в размер на 50 лева, такса за издаване на дебитна карта към разплащателната сметка 1.50 лв. и такса за месечно обслужване на разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта 2.29 лв. Общо дължимата сума с лихви, такси, комисиони – 3 893.83 лева. Изчисленията се базират на допускането, че кредитът овърдрафт е изцяло усвоен през целия срок на кредита и месечно са заплащани само дължимите лихви и такси.