ние сме партньори с нашите клиенти

Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства, е предназначен за физически лица, които предоставят за обезпечение налични парични средства по разплащателни сметки, спестовни влогове и депозитни  сметки, открити в Инвестбанк.

Кредитите се отпускат  под формата на кредит за текущи нужди или  овърдрафт по разплащателна сметка с/без издадена дебитна карта, или по кредитна карта.

Валута – Кредитите, обезпечени с парични средства се отпускат в BGN, EUR или USD.

Максимален срок на погасяване: 

  • кредит с погасителен план -10 години
  • кредит-овърдрафт – до 24 месеца с опция за подновяване
  • кредитен лимит по кредитна карта – до 24 месеца с опция за подновяване

Максимален размер:

- до 90% от размера на обезпечението

- В случай, че депозитът е с авансово изплащане на лихвата – до 80% от размера на обезпечението

-  В случай, че една от валутите – на кредита или на обезпечението е USD -  до 80% от размера на обезпечението

Лихвен процент:

Фиксиран лихвен процент, изчислен като среднопретеглен лихвен процент по всички, служещи за обезпечение сметки – разплащателни сметки/влогове/депозити + надбавка в размер на 2,50 /две цяло и петдесет стотни/ пункта

Такси и комисиони:

  • Такса за промяна на параметри по кредита 20 лева.
  • Всички останали такси, съгласно  Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица.

Погасяване:

  • потребителски кредит –   еднократно на падежа, при ежемесечно заплащане на дължимите лихви, или с погасителен план – по избор на клиента;
  • кредит овърдрафт – в режим на овърдрафт за срока на издължаване на кредита. Лихвите по кредита са дължими ежемесечно.