ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити за студенти и докторанти

Инвестбанк предоставя  в лева кредити на студенти и докторанти, редовна форма на обучение за придобиване на степен „бакалавър”, „магистър” или на научна степен „доктор”, въз основа на сключен договор с Министерство на образованието и науката.

С кредитите могат да бъдат заплащани таксите за обучение, издръжка или да бъде рефинансиран действащ студентски кредит.

За студентски кредит могат да кандидатстват студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните условия:

- български граждани, граждани на страни-членки на ЕС, на държави от Европейското икономическо пространство или  Конфедерация Швейцария на възраст до 35 години

- учащи в редовна форма на обучение, степен бакалавър, магистър или доктор в държавно или частно учебно заведение или научна организация

- Не трябва да притежават същата образователно-квалификационна или научна степен, и да са отстранени или прекъснали обучението си, освен в предвидените в закона случаи.

Предимства при отпускане на кредити на студенти и докторанти:

 • Дълъг срок на погасяване – до 10 години
 • Изгодни условия:
  • Без такси и комисиони за отпускане и погасяване на кредита
  • Ползване на гратисен период
  • Годишна фиксирана лихва от 3.95 % за целия срок на кредита
  • Изплащане на равни месечни вноски.
  • Лихва се начислява само върху усвоената част от кредита.
  • Студентските кредити са гарантирани от държавата и не е необходимо предоставяне на допълнително обезпечение от страна на студентите и докторантите.