ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити за пенсионери

I. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Кредитът е предназначен за финансиране на текущи потребности на физически лица, получаващи доходи от пенсия

Максимален размер – до 5 000 лв.

Срок на издължаване

За кредити в BGN и ЕUR: до 5 години /но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години/

 Лихвен процент

 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
  • До навършване на 70 години 9,75%
  • След навършване на 70 години 10.15%

Лихвени бонуси :

 • При ползване на услугата „Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процнт се намалява с 0,20%
 • Ползване на застрахователен продукт на ЗАД България (извън задължителната застраховка Заболяване и злополука) лихвения процент се намалява с 0,20%

Обезпечение

 • Залог на вземане по банкова сметка, открита в “Инвестбанк” АД, по която се превеждат средствата на кредитополучателя, представляващи доходи от пенсия и допълнителни доходи (ако има такива).
 • При предоставяне на един поръчител лихвения процент се намалява с 0.5%

Застраховки

Банката изисква застраховка на кредитополучателя до навършване на 70 годишна възраст минимум за следните рискове:

- Злополука

- Заболяване.

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

В случай, че към момента на отпускане на кредита, кредитополучателят има навършени 69 години, застраховка не се изисква и се прилага лихвен процент като за след навършване на 70 годишна възраст.

Такси и комисиони:

 • Такса за проучване 10 лв., платима при отпускане на кредита

ГПР е в размер на 12,53%, при кредит в размер на 3 000 лева със срок на погасяване 3 години, предоставяне на един поръчител, фиксиран лихвен процент 9,35%, месечна такса за разплащателна сметка 2,29 лв., ползване на услугата “Времето е пари” с две комунални плащания месечно, годишен разход за застраховка “Заболяване и злополука” 0.4% от остатъка по кредита, месечната вноска е 95,89лева, общата сума за погасяване е 3 588.64 лв.  

II. ОВЪРДРАФТ

Максимален размер

 • При доказване на доход само от пенсия до 3 месечни пенсии, но не повече от 3 000 лв.
 • При доказване на доход от пенсия и допълнителен доход до 3 пъти нетния месечен доход, но не повече от  3 000 лв.

Срок на кредита

 • До 24 месеца с  автоматично подновяване за нови 24 месеца в случай на недопускане на просрочия /но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години/

Лихвени условия

 • Фиксиран лихвен процент в размер на 11.00%

Такси и комисиони

 • Такса за проучване 10 лв., платима при отпускане на кредита