ние сме партньори с нашите клиенти

Кредити за пенсионери

 

ПРОДУКТ УСЛОВИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИ
 ВАЛУТА BGN, EUR
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
МАКСИМАЛЕН СРОК До 5 години /но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години/
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Няма
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР До 5 000 лева
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 10 лева, платима при отпускане на кредита.
ПОГАСЯВАНЕ Анюитетни вноски
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
  • Залог на вземане по банкова сметка, открита в “Инвестбанк” АД, по която се превеждат средствата на кредитополучателя, представляващи доходи от пенсия и допълнителни доходи (ако има такива).
  • При предоставяне на един поръчител лихвения процент се намалява с 0.5%
ЗАСТРАХОВКИ Банката изисква застраховка на кредитополучателя до навършване на 70 годишна възраст минимум за следните рискове:

  • Злополука
  • Заболяване.

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

В случай, че към момента на отпускане на кредита, кредитополучателят има навършени 69 години, застраховка не се изисква и се прилага лихвен процент като за след навършване на 70 годишна възраст.

ОВЪРДРАФТ

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР При доказване на доход само от пенсия до 3 месечни пенсии, но не  повече  от 3 000 лева. При доказване на доход от пенсия и допълнителен доход до 3 пъти нетния месечен доход, но не повече от 3 000 лева
МАКСИМАЛЕН СРОК НА УСВОЯВАНЕ До 21 месеца от датата на подписване на договора
СРОК НА КРЕДИТА До 24 месеца с автоматично подновяване за нови 24 месеца в случай на недопускане на просрочия /но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години/
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Фиксиран 11.00%
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 20 лв., платима при отпускане на кредита
ПОГАСЯВАНЕ В режим на овърдрафт за срока на издължаване на кредита, или еднократно погасяване на датата на падежа
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Залог на вземане по банкова сметка, открита в “Инвестбанк” АД, по която се превеждат средствата на кредитополучателя, представляващи доходи от пенсия и допълнителни доходи (ако има такива).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ Задължително условие е кредитоискателят да получава пенсията си по сметка в Банката