ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”

Основни параметри и предимства на Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”:

Рефинансиране на целеви и нецелеви банкови кредити

Оптимизация на плащанията по кредити чрез обединяване на задълженията им в един кредит

Намаляване на месечните разходи по кредити

Размер на кредита до 75% от стойността на предоставеното обезпечение

Отпускане до 20% над сумата за рефинансиране

От *3,90% лихва за първата година

Допълнителен бонус от 0,50% за първата година, в случай на рефинансиране само на целеви ипотечен кредит в друга банка

Без такса за проучване

Бонус: кредитна карта с предварително одобрен лимит

* ГПР по ипотечен кредит за рефинансиране „УЛЕСНЕНИЕ” е в размер на 4,17% при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,90% и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска е 300,36 евро без включени месечни такси и с включени такси месечните вноски възлизат на 304,42 евро. Общата сума за погасяване е 73 240,47 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Други параметри

ПРОДУКТ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТУЛЕСНЕНИЕЗА РЕФИНАНСИРАНЕ
ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗПК Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите. Кредитоискателят  избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
ВАЛУТА EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ до 30 години /360 месеца/  
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица, доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина
Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 3.90, но не по-малко от  3.90%
Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 8.29, но не по-малко от 8.40%
За кредитоискатели с: доход, доказан със служебна бележка от работодател, доказани доходи от дейност на фирми (съгласно анализ, извършван от дирекция  „УКР” – одобрена вътрешна методология) и/или доходи от наеми

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро  – ЕURIBOR 12М + 5,40, но не по-малко от 5,40% Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 8,79, но не по-малко от 8,90% 
За кредитоискатели с:  доходи от чужбина и/или други доходи, приети и анализирани от Банката (хонорари и др.)   Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 7.19, но не по-малко от  7.30% Плаващ лихвен процент за целия срок на договора: За кредити в евро - ЕURIBOR 12М + 9.29, но не по-малко от 9.40% 
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на масивен, монолитен или панелен ликвиден имот, предмет на сделката.В случаите на рефинансиране на кредити, при които същият имот служи за обезпечение по рефинансирания кредит, е допустимо ипотеката да бъде с втора поредност към момента на разрешаване и усвояване на кредита (като първата е в полза на институцията, предоставила първоначалното финансиране), като след осъществяване на рефинансирането, ипотеката в полза  на „Инвестбанк” АД следва да бъде с първа поредност; Посочените обстоятелства следва да бъдат установени и доказани преди усвояване на средства по кредита с актуално удостоверение за тежести и представено удостоверение, ангажиращо въпросната банка че при погасяване ще заличат ипотеката;Възможно е приемане и на второ (допълнително) обезпечение – високо ликвиден имот с изключение на земя.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД  Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между:  анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва, индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
ТАКСИ И КОМИСИОННИ Такса за проучване 0.30% от размера на одобрения кредит, мин.350.00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 250.00 лева – при подаване на документите и мин. 100.00 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита.Без такси за правни услуги, когато таксата е дължима, съгласно Тарифата на БанкатаОстаналите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.
ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения.Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.