ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”

Основни параметри и предимства на Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”:

 • Рефинансиране на целеви и нецелеви банкови кредити
 • Оптимизация на плащанията по кредити чрез обединяване на задълженията им в един кредит
 • Намаляване на месечните разходи по кредити
 • Размер на кредита  до 90% от стойността на предоставеното обезпечение
 • Отпускане до 20% над сумата за рефинансиране
 • От *3,60% лихва за първата година
 • Допълнителен бонус от 0,50% за първата година, в случай на рефинансиране само на целеви ипотечен кредит в друга банка
 • Без такса за проучване
 • Бонус: кредитна карта с предварително одобрен лимит

 

*ГПР по ипотечен кредит за рефинансиране „УЛЕСНЕНИЕ” е в размер на 3,84%, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години,  и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по – малко от 3,60%, при превод на работна заплата по сметка в Банката, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +” и включена такса за откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, без такса за разглеждане на документи,. Месечната вноска е 292,56 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 296,54 евро. Общата сума за погасяване е 71 243,88 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ и застраховка “Злополука и заболяване” не е включен в ГПР

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Други параметри

 

ВАЛУТА

EUR

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

до 30 години

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:
За кредити в евро - ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 4,60%

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:
За кредити в евро - ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 4,60%

За кредитоискатели с доход, доказан със служебна бележка от работодател,  доказани доходи от дейност на фирми и/или  доходи от наеми

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:
За кредити в евро  – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 6,40%

За кредитоискатели с доходи от чужбина и/или други доходи, приети и анализирани от Банката (хонорари и др.)

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:
За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 8,00%

ЛИХВЕНИ БОНУСИ

За кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно

1. При получаване на дохода по сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;
2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;

За всички останали кредитоискатели

1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;
2. При ползване на пакетна програма “Инвест Оптима +”, лихвеният процент се намалява с 0,20%;
3. При издаване кредитна карта, при условията на т. 20   лихвеният процент се намалява с 0,30%;
Допълнителен бонус от 0.50% за първата година, в случай на рефинансиране само на целеви ипотечен кредит в друга банка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ

Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ лимит до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева;

ГРАТИСЕН ПЕРИОД

Възможност за ползване на 12 месечен  гратисен период по главница;

ПОГАСЯВАНЕ

Възможност за избор между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва, индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).

ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Без такса за проучване
Без такси за правни услуги, когато таксата е дължима, съгласно Тарифата на БанкатаОстаналите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.

ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА

Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) за минимум следните рискове:- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.- Природни бедствия- Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации- Удар от ППС или животно- Земетресение- Злоумишлени действия на трети лица. Размерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота.Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

За кредити с размер по-голям или равен на 70% от стойността на обезпечението,  Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове:

 • Злополука
 • Заболяване.

Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката