ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”

Основни параметри и предимства на Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”:

Рефинансиране на целеви и нецелеви банкови кредити

Оптимизация на плащанията по кредити чрез обединяване на задълженията им в един кредит

Намаляване на месечните разходи по кредити

Размер на кредита  до 90% от стойността на предоставеното обезпечение

Отпускане до 20% над сумата за рефинансиране

От *3,60% лихва за първата година

Допълнителен бонус от 0,50% за първата година, в случай на рефинансиране само на целеви ипотечен кредит в друга банка

Без такса за проучване

Бонус: кредитна карта с предварително одобрен лимит

*ГПР по ипотечен кредит за рефинансиране „УЛЕСНЕНИЕ” е в размер на 3,84%, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години,  и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по – малко от 3,60%, при превод на работна заплата по сметка в Банката, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +” и включена такса за откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, без такса за разглеждане на документи,. Месечната вноска е 292,56 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 296,54 евро. Общата сума за погасяване е 71 243,88 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ и застраховка “Злополука и заболяване” не е включен в ГПР

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Други параметри

ПРОДУКТ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТУЛЕСНЕНИЕЗА РЕФИНАНСИРАНЕ
ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗПК Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите. Кредитоискателят  избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
ВАЛУТА EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ до 30 години /360 месеца/  
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ   

В зависимост от доходите на кредитоискателя:  

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица, доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина

 

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:                                            За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 3,60, но не по-малко от 3,60%

 

Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:                                                                    За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 8,29, но не по-малко от 8,40%

За кредитоискатели с: доход, доказан със служебна бележка от работодател, доказани доходи от дейност на фирми (съгласно анализ, извършван от дирекция  „УКР” – одобрена вътрешна методология) и/или доходи от наеми Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро  – ЕURIBOR 12М + 5,40, но не по-малко от 5,40% Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 8,79, но не по-малко от 8,90%

 

За кредитоискатели с:  доходи от чужбина и/или други доходи, приети и анализирани от Банката (хонорари и др.)  Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро – ЕURIBOR 12М + 6,89, но не по-малко от 7,00% Плаващ лихвен процент за целия срок на договора:За кредити в евро - ЕURIBOR 12М + 9,29, но не по-малко от 9,40%

 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на масивен, монолитен или панелен ликвиден имот, предмет на сделката.В случаите на рефинансиране на кредити, при които същият имот служи за обезпечение по рефинансирания кредит, е допустимо ипотеката да бъде с втора поредност към момента на разрешаване и усвояване на кредита (като първата е в полза на институцията, предоставила първоначалното финансиране), като след осъществяване на рефинансирането, ипотеката в полза  на „Инвестбанк” АД следва да бъде с първа поредност; Посочените обстоятелства следва да бъдат установени и доказани преди усвояване на средства по кредита с актуално удостоверение за тежести и представено удостоверение, ангажиращо въпросната банка че при погасяване ще заличат ипотеката;

Възможно е приемане и на второ (допълнително) обезпечение – високо ликвиден имот с изключение на земя.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД  Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между:  анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва, индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
ТАКСИ И КОМИСИОННИ Без такса за проучване Без такси за правни услуги, когато таксата е дължима, съгласно Тарифата на Банката

Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.

ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения.Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.