ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит Домашен уют +

Мечтаете ли за място, което с гордост да наречете Ваш собствен дом? С новото ни предложение за ипотечен кредит Домашен уют + ще постигнете свободата да променяте каквото поискате в дома си и да създадете желаното жилище.

Предимства:

  • Срок на кредита – до 30 години
  • Лихвен процент за първите две години от *2,89% (при ползване на лихвени бонуси)
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит
  • Възможност за изготвяне на персонален погасителен план
  • Ползване на гратисен период по главницата

ГПР е в размер на 4,02% за, при кредит в размер на 50 000 евро (като размера на кредита е до 70% от стойността на обезпечението), със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 2,89 % за първите 24 месеца и 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,99 % за останалия срок на кредита и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за разглеждане на документи – 150,00 евро, ползване на кредитна карта – 1,00 евро и пакетна програма “Инвест Оптима +”. Месечната вноска за първите две години от срока на кредита е 274,55 евро без включени месечни такси и 278,61 евро с включени такси. Месечната вноска за останалият срок на кредита е е 300,13 евро без включени месечни такси и 304,19 евро с включени такси. Общата сума за погасяване е 72 541,70 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Други параметри:

ВАЛУТА BGN, EUR
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ

  • до 30 години /360месеца/ за кредити в EUR
  • до 15 години /180 месеца/ за кредити в BGN

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

Лихвени проценти по кредит “Домашен уют+”

При избор на кредитоискателят да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита, съгласно чл. 133 от ЗЗД:

По условията на настоящия продукт може да се кредитират всички клиенти, доказващи доходи, съгласно Правилата за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители, с изключение на доходи от чужбина - за първите 24 месеца, плаващ лихвен процент формиран както следва: 12 месечен EURIBOR + 3,78% но не по-малко от 3,89%- за останалия срок от договора, плаващ лихвен процент  формиран както следва:12 месечен EURIBOR + 4,88 % но не по-малко от 4,99%
ЛИХВЕНИ БОНУСИ  В зависимост от ползваните допълнителни услуги обявените лихвени проценти се намаляват, както следва:1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%; 2. При издаване кредитна карта от Банката в качеството на допълнителен бонус по кредита,  лихвеният процент се намалява с 0,30%;3. При ползване на пакетна програма “Инвест Оптима+” – лихвеният процент се намалява с 0,20%;
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ лимит до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева;
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Възможност за ползване на 12 месечен  гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва, индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване, платима при одобрение на кредита: 0,3% от сумата на кредита мин. 150,00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 100 лева – при подаване на искането за кредит; -разликата до  0,30% от размера на одобрения кредит мин. 50 лв. при разрешаването на кредита
ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) за минимум следните рискове:- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.- Природни бедствия-  Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации- Удар от ППС или животно- Земетресение- Злоумишлени действия на трети лица Размерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.