ние сме партньори с нашите клиенти

Ипотечен кредит Домашен уют +

Мечтаете ли за място, което с гордост да наречете Ваш собствен дом? С новото ни предложение за ипотечен кредит Домашен уют + ще постигнете свободата да променяте каквото поискате в дома си и да създадете желаното жилище.

Предимства:

  • Срок на кредита – до 30 години
  • Лихвен процент за първите две години от *3,09% (при ползване на лихвени бонуси)
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит
  • Възможност за изготвяне на персонален погасителен план
  • Ползване на гратисен период по главницата

*ГПР е в размер на 3,91% при кредит в размер на 50 000 евро (като размера на кредита е до 70% от стойността на обезпечението), със срок на погасяване 20 години и плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,09% за първите 24 месеца и 12М EURIBOR + надбавка, но не по-малко от 3,80% за останалия срок на кредита и при ползване на лихвени бонуси за превод на работна заплата, ползване на кредитна карта и пакетна програма “Инвест Оптима +”. При изчисленията са отчетени следните разходи: такса за проучване 350 лева, месечна такса за пакетна програма „Инвест Оптима +“ 5,99 лева и месечна такса за кредитна карта 1 евро. Месечната вноска за първите две години от срока на кредита е 279,56 евро без включени месечни такси и 283,62 евро с включени такси. Месечната вноска за останалият срок на кредита е е 296,10 евро без включени месечни такси и 300,16 евро с включени такси. Общата сума за погасяване е 71 819,07 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

Обща информация по договори за кредит за недвижим имот

Други параметри:

 

ПРОДУКТ     ИПОТЕЧЕН КРЕДИТДомашен уют +
 ВАЛУТА BGN- само за кредити със срок до 15 години /180 месеца/ EUR  
МИНИМАЛНА СУМА НА КРЕДИТА BGN – 40 000 EUR – 20 000
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ до 30 години /360 месеца/ за кредити в EUR до 15 години /180 месеца/ за кредити в BGN
 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ    Лихвения процент е валиден при получаване на трудовото възнаграждение и/или други допълнителни доходи на Кредитополучателя/Солидарния длъжник по картова/ разплащателна сметка в Банката,  ползване на пакетна програма „Инвест Оптима +“ и при издадена кредитна карта през целия срок на кредита.Първоначалното получаване на трудовото възнаграждение и/или други допълнителни доходи на Кредитополучателя/Солидарния длъжник по картова/ разплащателна сметка в Банката се установява на първия мониторинг.
 ПРАВО НА ИЗБОР ПО ЗПК Кредитоискателят избира да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите Кредитоискателят избира Банката да се удовлетворява изцяло и окончателно само до размера на обезпечението по кредита след принудително изпълнение върху  него по съдебен ред или след продажбата му с нейно съгласие.
8.1.За  всички кредитоискатели, доказващи доходи, съгласно Правилата за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители, с изключение на доходи от чужбина За първите 24 месеца, плаващ лихвен процент формиран както следва:12 месечен EURIBOR +  2.88 % но не по-малко от  3.09%За останалия срок от договора, плаващ лихвен процент  формиран както следва:12 месечен EURIBOR + 3.80% но не по-малко от 3.80% За първите 24 месеца, плаващ лихвен процент формиран както следва:12 месечен EURIBOR + 7.90% но не по-малко от 7.90%за останалия срок от договора, плаващ лихвен процент  формиран както следва:12 месечен EURIBOR + 8.90% но не по-малко от 8.90%
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Първа по ред ипотека на масивен, монолитен или панелен ликвиден имот/и, приет/и от Банката за обезпечение по кредитната сделка.   В случаите на рефинансиране на кредити, при които същият имот служи за обезпечение по рефинансирания кредит, е допустимо ипотеката да бъде с втора поредност към момента на разрешаване и усвояване на кредита (като първата е в полза на институцията, предоставила първоначалното финансиране), като след осъществяване на рефинансирането, ипотеката в полза на „Инвестбанк” АД следва да бъде с първа поредност; Посочените обстоятелства следва да бъдат установени и доказани преди усвояване на средства по кредита с актуално удостоверение за тежести и представено писмо за ангажимент за заличаване на ипотеката, издадено от институцията, в чиято полза е учредена първа по ред ипотека върху имота. Възможно е приемане и на второ (допълнително) обезпечение  -  високо ликвиден имот с изключение на земя.Недвижимият имот, предоставян за обезпечение по ипотечен кредит за закупуване на недвижим имот, може да е различен от имота, за чието закупуване се предоставя финансирането от Банката, като и  в този случай Банката следи за целевото усвояване на кредита.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД  Възможност за ползване на до 12 месечен гратисен период по главница;
 ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор между:  анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва.  Индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).  
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 0.30% от размера на одобрения кредит, мин. 350.00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 250.00 лева – при подаване на документите и мин. 100.00 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с общ предварително одобрен лимит  /без да се прави анализ на доходите/ до 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5000 лева.Вид карта – VISA Classic / MASTERCARD StandardТакси и комисонни – съгласно действащата Тарифа на Банката за ФЛ.