ние сме партньори с нашите клиенти

Безлихвен потребителски кредит Covid-19

Програма за подпомагане на лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се, чиито доходи са прекъснати в периода на извънредното положение в България

 „Инвестбанк“ АД е една от 12-те банки, които бяха избрани от Българска банка за развитие, да се включи в програмата за финансиране с безлихвени заеми на физически лица, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19, респективно от обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение / извънредна епидемична обстановка.

От тези безлихвени заеми могат да се възползват граждани, които отговарят на следните условия:

 • Лицата, които са на трудов договор трябва да са или да са били в неплатен отпуск поради Пандемията, който вече е изтекъл, при непрекратен трудов договор или – лицето да са били в неплатен отпуск, който вече изтекъл и трудовият договор вече е прекратен (лицата не работят)
 • Правоимащите трябва да са били на трудов договор поне 3 месеца между 01.01.2020 г.  и датата на кандидатстването им за кредитпреди подаването на искане за кредит
 • Самоосигуряващите се лица могат да получат безлихвен заем, ако поради извънредното положение са прекъснали дейността си или имат поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите им през съответно, избрано от тях тримесечие от 2019 г. или от 2020 г
 • Всички граждани, които кандидатстват за безлихвени заеми до 6 900 лева, трябва да имат декларирани и/или платени осигурителни вноски за минимум 3 месеца преди кандидатстването за кредит.
 • Максималният срок за погасяване на тези кредити е 5 години, а гратисният период за плащане по тях е от 6 месеца до 2 години. Ползвателите имат право на предсрочно погасяване, без да дължат такси и комисиони за това.
 • Кредитите се погасяват в зависимост от финансовите възможности на клиента – с равни вноски, с индивидуално изготвен план или еднократно на крайна падежна дата;

Всеки гражданин, който отговаря на условията, има право да получи до 6 900 лева безлихвен заем само от една банка – партньор на ББР, наведнъж или на няколко транша от по 1 500 лева. Такси и комисиони по тези кредити не се дължат.

Условията за кандидатстване за безлихвен заем позволяват той да бъде комбиниран с искане за мораториум (отлагане на плащанията) по вече съществуващ кредит в обслужващата банка. Подобна схема позволява на длъжника след изтичане на срока на мораториума да финансира пълното или частично погасяване на съществуващия кредит с безлихвен заем, като намали разходите си по обслужването на общото си дългово бреме.

На разположение на клиентите, които могат да се възползват от този тип финансиране е цялата клонова мрежа на „Инвестбанк“ АД, която наброява 89 локации в цялата страна. Детайлна информация за офисите може да бъде намерена в сайта на Банката, чрез тази директна връзка.

Необходимите документи за кандидатстване са:

За Клиенти по трудов договор:

 • Лична карта
 • Копие от трудов договор
 • Документ от работодателя, че лицето е било или, че е в неплатен отпуск / заповед, бележка, удостоверение и т.н., каквото е удобно на работодателя да издаде/ и че неплатеният отпуск е поради Пандемията.

Всички посочени по долу декларации и искане са по образец на банката и се попълват в банковия офис.

За Самоосигуряващи се лица:

 • Лична карта
 • Документ за Регистрация по БУЛСТАТ
 • Ако са прекъснали дейността –  Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице образец на НАП
 • Ако имат спад в дейността – документи, доказващи спад в доходите

Всички посочени по долу декларации и искане за кредит са по образец на банката и се попълват в банковия офис.

Усвояването на кредитите се извършва след потвърждение от Българската банка за развитие.