ние сме партньори с нашите клиенти

Разплащания в местна и чуждестранна валута

Разплащания в местна валута

Преводи в лева

  • вътрешнобанкови прeводи
  • междубанкови преводи

Инвестбанк извършва преводи в лева чрез БИСЕРА (Банкова интегрирана система за електронни разплащания) и RINGS (Real-Time Interbank Gross Settlement System). Преводи на стойност равна или над BGN 100 000 задължително се изпълняват чрез RINGS. Преводи на по-малка стойност могат да се извършат чрез същата система по изрично желание на клиента.

 

Необходима информация за извършване на превод:

  • пълно наименование на получателя на превода
  • информация за банката на получателя – BIC /SWIFT код/
  • IBAN на получателя
  • за превод към бюджетна организация – вид на плащане, период

 

Разплащания в чуждестранна валута

ИНВЕСТБАНК АД изпълнява и получава банкови преводи във валута до и от всяка точка на света чрез своите чуждестранни кореспондентски банки Освен чрез кореспондентската мрежа Банката извършва преводи в EUR като директен участник в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 и като индиректен участник в SEPA.

За извършване преводи във валута Банката изисква да се предоставят документи, в съответствие с изискванията на българското законодателство:

  • при сума до равностойност на 30 000 лв. – нареждане за превод, в което се декларира основанието на превода;
  • при сума равна или над равностойност на 30 000 лв. – нареждане за превод, в което се декларира основанието на превода; документи, доказващи необходимостта от плащане, съгласно Валутния закон и Наредба на БНБ и Министерството на финансите; декларация, съгласно ЗМИП;
  • при сума равна или над равностойност на 100 000 лв – към посочените в предходния параграф документи се представя и статистическа форма, съгласно образец на БНБ.

ИНВЕСТБАНК АД предоставя копие от SWIFT съобщението за издаден превод в деня на неговото нареждане. ИНВЕСТБАНК АД извършва преводи в чуждестранна валута с вальор и при комисиони, посочени в ТАРИФАТА за условия, лихви такси и комисиони прилагани от Инвестбанк за граждани.

Вие може да получите преводи във валута по Вашите сметки в Инвестбанк АД като предварително уведомите платеца за BIC кода на Банката – IORTBGSF, за Вашия IBAN заедно с име и банките кореспонденти на Инвестбанк. Входящите преводи се заверяват по сметката на получателя с вальора, указан от банката-кореспондент.