ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Капитал”

Инвестиционен кредит за изпълнение на одобрени проекти по фондове на Европейския съюз

  • Цел – Инвестиционен кредит за изпълнение на одобрени проекти по фондовете на Европейския Съюз, включително и възстановяване на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка с кандидатстване за изпълнение на проекти по фондове на ЕС
  • Предимства на кредит „Инвест Капитал“:

-  Висок процент на финансиране

-  Атрактивни нива на лихви, такси и комисиони

-   Дълъг срок на издължаване според вида на инвестицията

-   Дълъг гратисен период

-   Без такса за предсрочно погасяване при предсрочно погасяване на кредита с получената безвъзмездна помощ

  •  Финансиране – до 80% от размера на всички одобрени разходи по проекта без ДДС
  •  Изгодни лихвени проценти – от 3% (плаващ лихвен процент) в зависимост от профила на клиента и ползваните допълнителни услуги
  • Срок за погасяване:

- До 60 месеца – при кредити за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства

- До 96 месеца – при кредити за покупка на недвижима собственост и строителство/реконструкция/разширение

  •  Гратисен период:

- До 12 месеца – при кредити за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства

- До 36 месеца – при кредити за покупка на недвижима собственост и строителство/реконструкция/разширение

  •  Обезпечение:

- Ипотека/Залог върху обекта на инвестицията

- Залог на бъдещо вземане върху безвъзмездната финансова помощ по проекта, по който кандидатства кредитоискателят.

- Възможно е дообезпечаване с гаранции от НГФ, съгласно подписаните споразумения по Гаранционна схема на „Национален гаранционен фонд” ЕАД – Предприятия, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014-2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007-2013 г.), както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“

  •  Застрахователната стойност на обезпеченията – не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.