ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Динамика”: Стандартен кредит за оборотни средства

  • Краткосрочен/Средносрочен кредитен продукт, предназначен да покрива нуждите на клиентите от оборотни средства, предлаган под формата на следните кредитни ангажименти:

- Овърдрафт по разплащателна сметка.

- Кредит със стандартен погасителен план.

- Револвираща кредитна линия.

  • Кредитът се отпуска в BGN и EUR
  • Максимален размер 200 000 BGN или съответната равностойност в EUR за всички клиентски рейтинги, на база официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година.
  • Максимален срок до 36 месеца  за кредити със стандартен погасителен план
  • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
  • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
  • Обезпечение:

- ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда;

-  ипотека върху селскостопанска земя;

- залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията

-  блокирани парични средства по сметка в Банката.

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.

  • Атрактивни бонуси и отстъпки:

- възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия