ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Динамика – Земеделие”: Стандартен кредит за оборотни средства

- Краткосрочен кредитен продукт, предназначен да покрива нуждите на клиентите от оборотни средства, предлаган под формата револвираща кредитна линия, със задължително пълно погасяване веднъж годишно
- Кредитът се отпуска в BGN и EUR
- Максимален размер 200 000 BGN или съответната равностойност в EUR за всички клиентски рейтинги, на база официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година.
- Максимален срок до 12 месеца от датата на договора за кредит с опция за ежегодно револвиране, но не повече от 36 месеца от датата на договора.
- Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
- При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
- Обезпечение:
- ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда;
- ипотека върху селскостопанска земя;
- залог на машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията
- блокирани парични средства по сметка в Банката.
- поръчителство от собствениците на фирмата

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.