ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Гарант”: Кредитен лимит за обезпечаване на издадени банкови гаранции и акредитиви

 

  • За обезпечаване на поет/и безусловен/ни ангажимент/и от страна на Банката, по издадена/и от нея банкова/и гаранция/и по нареждане на клиент в полза на негов контрагент или в полза на друга банка, държавно учреждение.
  • Валута на кредитния лимит в BGN и EUR
  • Срок на кредитния лимит до 31 месеца от датата на договора за кредитен лимит  (с изключение на общ транзит) и до 37 месеца от датата на договора за кредитен лимит, в случай на издаване на митнически гаранции.
  • Максимален размер до 30% от официално декларираните нетни приходи от продажби за последната завършена финансова година, но не повече от 200 000 BGN или съответната равностойност в EUR
  • В срока за усвояване на кредитния лимит за банкови гаранции могат да се издават единични банкови гаранции с максимален срок на валидност до 18 месеца.
  • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
  • Обезпечение:

- ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда;

- ипотека върху селскостопанска земя;

- залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията

- блокирани парични средства по сметка в Банката.

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.