ние сме партньори с нашите клиенти

Интернет банкиране

Бърза и надеждна система, съобразена с нуждите и изискванията на индивидуалните и корпоративните потребители

Услугата „Интернет банкиране” на Инвестбанк АД предоставя съществени предимства за фирмите и гражданите – без да напускат дома или офиса си, от всяка точка по света, Клиентите на Банката могат да оперират със сметките си в реално време и да извършват по електронен път една или повече от следните платежни операции и справки:

  • да извършват плащания в лева и чуждестранна валута в страната и чужбина, при спазване на изискването за попълване и подаване чрез системата за Интернет банкиране на декларация по чл. 4, ал.7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари и на статистическата форма при сделки и преводи между местни и чуждестранни лица;
  • да нареждат покупко-продажба на валута по курса на Банката;
  • да получават извлечения от банковите си сметки, съгласно Общите условия на „Инвестбанк“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС);
  • да получават информация за лихви, такси, комисионни, валутни курсове.

 

Чрез услугата „Интернет банкиране”, Инвестбанк АД предлага на своите настоящи и потенциални Клиенти удобство, гарантирано ниво на сигурност и неприкосновеност на данните, обезпечено чрез:

  • криптиран трансфер на данните, обменяни между Банката и Клиента;
  • задължителната употреба или на предлагания, издаван от Банката, цифров сертификат за интернет банкиране, или на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП);
  • по желание на Клиента, Банката му предоставя и допълнителни средства за електронно идентифициране и защита – списък от TAN (Transaction Authorization Number) – кодове.