ние сме партньори с нашите клиенти

Банкови сметки

ИНВЕСТБАНК АД предлага на клиентите си различни видове сметки, в зависимост от техните потребности.

 

Разплащателни сметки

Инвестбанк АД открива и обслужва разплащателни сметки на корпоративни клиенти за съхранение на пари без определен срок, за извършване на разплащания чрез получаване и нареждане на преводи в страната и чужбина.

 

Набирателни сметки

Инвестбанк АД открива и обслужва набирателни сметки на юридически лица в процес на учредяване, които набират капитал, както и за съхранение на пари, предоставени от клиента на негово поделение, което не е самостоятелно юридическо лице.

 

Ликвидационни сметки

Инвестбанк АД открива и обслужва ликвидационни сметки на юридически лица, обявени в ликвидация.

 

За да пести време и да осигурява удобства на корпоративните си клиенти, Инвестбанк АД въведе услугата ИНТЕРНЕТ-БАНКИРАНЕ , която дава възможност на клиентите да оперират със сметките си в реално време, да ускоряват банковите си операции, да получават бързо актуална финансова информация, да нареждат плащания в лева и валута от цялата страна и по света, да извършват справки за състоянието на сметките си, за предишни салда и за транзакции.

 

Таксите и комисионите на Инвестбанк АД за различните видове сметки са посочени в ТАРИФАТА НА ИНВЕСТБАНК.