ние сме партньори с нашите клиенти

Стандартни депозити за фирми

На съхранение за определен срок, парите по депозитните сметки, открити в Инвестбанк АД, се олихвяват при изгодни за клиентите лихвени проценти.

Актуален лихвен бюлетин

При предсрочно прекратяване депозитите се олихвяват от датата на откриването до датата на прекратяването с лихвен процент, идентичен с приложимия лихвен процент по разплащателни сметки за юридически лица в съответната валута.

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  •  За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Повече информация относно гарантирането на влоговете можете да откриете тук.