ние сме партньори с нашите клиенти

Депозит Екстра +

Валута на депозита: левове и евро

Минимална сума: 500 лева или евро

Срок на депозита: 3, 4 и 6 месеца

Условия на депозита:

  • Възможност за теглене до 15% от сумата на депозита всеки месец
  • Неограничено довнасяне
  • Изгодна лихва при предсрочно прекратяване
  • Лихвата по депозита се начислява ежедневно, а се изплаща на падежа на депозита по избор на клиента:  с капитализация по депозитната сметка или по разплащателна сметка или безсрочен депозит

 Актуален лихвен бюлетин

При предсрочно прекратяване на депозит Екстра + от датата на откриване (на последно подновяване) до датата на предсрочно прекратяване се изплаща лихвата за най – дългия изтекъл стандартен период, а за дните след края на стандартния период се изплаща лихва, идентична с лихвата, приложима по разплащателни сметки за юридически лица в съответната валута.

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  •  За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.