ние сме партньори с нашите клиенти

VIP депозит с авансово получаване на лихвата

Възможности и предимства:

Авансово получаване на лихвите за целия период на договора по разплащателна сметка или безсрочен влог на клиента.

Възможност за получаване на експресен кредит според желанието на клиента под формата на потребителски кредит, овърдрафт по картова сметка или комбинирано с общ размер до: 80% от размера на депозита при лихвен процент, равен на размера на годишния лихвен процент по депозита +2,50%.

Възможност за безплатно издаване на международна кредитна карта MasterCard.

Актуален лихвен бюлетин

При предсрочно прекратяване депозитът не се олихвява, а авансово платените лихви се удържат от главницата на депозита.

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  • За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.