ние сме партньори с нашите клиенти

ОНЛАЙН Депозит

Управлявайте парите си свободно – с Онлайн Депозит в „Инвестбанк“ АД. Открийте изцяло дистанционно, при изгодна лихва до 1.01%.

Параметри

Лихвен процент

 

 

 

 

Валута

Миним. сума

Макс. сума

2 мес.

4 мес.

6 мес.

8 мес.

10 мес. 

12  мес.

15 мес.

18 мес.

BGN

1000

Няма

0,11%

0,26%

0,66%

0,68%

0,83%

0,92%

0,95%

1,01%

EUR

500

Няма

0,11%

0,26%

0,66%

0,68%

0,83%

0,92%

0,95%

1,01%

Може да откриете тук сега.

•  Минимална сума за откриване: 1000 лв. или 500 евро;

•  Без ограничения за максималната сума;

•  Опция за ежемесечно довнасяне на средства, ненадвишаващи наличността по депозитната сметка към 10-тия ден от датата на договора.

Продуктът Онлайн Депозит е предназначен за настоящи клиенти, използващи активно Интернет Банкиране, както и за нови клиенти – физически лица, които могат да бъдат идентифицирани през дружество, доставчик на удостоверителни услуги, каквото е Евротръст.

Захранването на депозита става чрез превод от Ваша сметка в друга банка в България или ЕС, в срок от 10 календарни дни от датата на договора. Депозитната сметка се заверява със сумата на превода с вальор – датата на получения превод, и това е началната дата, от която Банката започва начисляване на лихвата.

В случай, че депозитната Ви сметка остане с нулево салдо в продължение на над 10 календарни дни, Банката закрива сметката автоматично.

Имате възможност за ежемесечно довнасяне на средства, ненадвишаващи наличността по депозитната сметка към 10-тия ден от датата на договора (Общата сума на депозита). Довнасянето се извършва само чрез превод от сметка в друга Банка. На падеж, в случай че не се разпоредите със средствата, депозитът се подновява автоматично за същия период, при прилагане на актуалните към момента на предоговарянето лихвени условия за ОНЛАЙН Депозит. При прекратяването на депозита, средствата могат да бъдат изтеглени на каса или сумата да се отнесе по друга Ваша платежна сметка в Банката, която може да откриете чрез Интернет банкирането на „Инвестбанк“ АД или лично в офис на Банката.

Актуален лихвен бюлетин