ние сме партньори с нашите клиенти

Дългосрочни депозити с ежемесечно изплащане на лихвата

Във всички поделения на Банката можете да депозирате своите свободни парични средства, както в лева, така и във валута.

Плащат ли се такси и комисиони?

  • За откриване на депозит Банката не събира такси.

Какви документи са необходими за откриване на депозит?

  • Лична карта

Къде може да се извърши услугата?

  • Във всички финансови центрове и офиси на банката.

Условия на депозита:

  • Лихвата по депозита се изплаща ежемесечно по посочена от клиента разплащателна сметка.

Актуален лихвен бюлетин

При предсрочно прекратяване, депозита се олихвява от датата на откриването до датата на прекратяването с лихвения процент, приложим по разплащателни сметки в съответната валута, като се удържа и дължимия, съгласно ЗДДФЛ данък. Авансово платените лихви се удържат от главницата на депозита.

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  •  За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.