ние сме партньори с нашите клиенти

Лятно приключение в Поморие

22 Август 2019


В поредицата „Пътувай с Инвестбанк“ ще откриеш вълнуващи дестинации и нестандартни предложения за почивка, които ще те накарат да стегнеш куфарите още сега.

Знаеш ли къде се намира най-голямата тракийска гробница на територията на България, която се смята за изключително архитектурно богатство и е уникална за Балканския полуостров? В град Поморие.

Поморие е не само страхотна туристическа дестинация, но предлага и много развлечения за своите гости.

Още по време на Второто българско царство прочутото анхиалско вино става символ на високо качество, а градът се превръща в предпочитан производител и износител на висококачествени бели, червени вина и коняци. Уникалните поморийски вина от сортовете Димят, Мускат, Шардоне, Мерло, Каберне Совиньон и много други прославят българските винарски традиции извън границите на страната и получават признание и отличия на международни конкурси и изложби.

На Източния плаж на града, който е с дължина 9 км, и стига чак до град Ахелой, е присъдена екологичната награда Син Флаг. Тя се дава единствено на плажове и яхтени пристанища, където се полагат специални усилия за опазването на природата. Те трябва да отговарят на редица изисквания за чистота, сигурност и съхранена околна среда.

В края на лятото посетителите на града могат да наблюдават внушителната гледка на преминаващите ята по пътя Виа Понтика. Поморие е разположен на въздушната магистрала, в близост до един от пунктовете, където част от мигриращите птици традиционно спират да почиват, а други остават да зимуват и гнездят.

Поморие е един от предпочитаните балнео, СПА и уелнес курорти по българското Черноморие. Причините, освен изключително благоприятният климат, са свойствата на калта, която се извлича от Поморийското езеро. То представлява крайбрежна лагуна и е защитена местност, включена в Натура 2000. Солеността му е 60 – 80‰ и се използва за добив на сол и лечебна кал. До езерото има екопътека, която може да се използва за велотуризъм.

Вдъхновихме ли те за твоето следващо приключение? Все още не е късно да отскочиш до морето и да събереш малко тен и кофичка лечебна кал. А ако вече си изхарчил бюджета за почивка – не се тревожи, стягай смело багажа, защото с кредитна карта от Инвестбанк  лятото може да продължи. Създай спомени за цял живот и изживей приключенията, за които все мечтаеш, а Инвестбанк ще бъде винаги до теб.

ИНВЕСТБАНК ОТПУСКА КРЕДИТИ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

1 Август 2019
VinagiDoTeb_logo

От началото на учебната 2019/2020 г. Инвестбанк ще предоставя кредити на студенти и докторанти, след като сключи договор с Министерство на образованието и науката за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. Системата за студентско кредитиране гарантира достъп на младите хода до висше образование, независимо от социалния им статус.

Учащите във висши учебни заведения могат да получат студентски кредит от Инвестбанк за заплащане на таксите си за обучение, за издръжка /за целия или част от периода на обучение/ или за рефинансиране на вече отпуснати студентски кредити.

За студентски кредит могат да кандидатстват български граждани, граждани на страни-членки на ЕС, на държави от Европейското икономическо пространство или  Конфедерация Швейцария на възраст до 35 години, които учат в редовна форма на обучение, степен бакалавър, магистър или доктор в държавно или частно учебно заведение или научна организация. Не трябва да притежават същата образователно-квалификационна или научна степен, и да са отстранени или прекъснали обучението си, освен в предвидените в закона случаи.

Кредитите се предоставят за срок до 10 години в лева, при изключително изгодни условия: без такси и комисиони за отпускане и погасяване на кредита, с ползване на гратисен период, годишна фиксирана лихва от 6 % за целия срок на кредита и изплащане на равни месечни вноски. Лихва се начислява само върху усвоената част от кредита. Кредитите са гарантирани от държавата и не е необходимо предоставяне на допълнително обезпечение от страна на студентите и докторантите.

Инвестбанк няма капиталов недостиг от Прегледа на качеството на активите

31 Юли 2019
VinagiDoTeb_logo

Анализът на резултатите от Прегледа на качеството на активите, извършен от ЕЦБ, показа, че „Инвестбанк“ АД няма капиталов недостиг, като при минимално изискуем праг от 8%, отчетеното капиталово съотношение е 10.01%, което е много добър резултат и изцяло покрива регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Банката няма препоръки и по отношение на вътрешните си политики, правила и процедури.

Индивидуалният преглед на кредитните досиета не показа слабости по отношение на класификацията на експозициите, което е видимо и от минималния обем рекласифицирани експозиции, водещи до необходимост от начисление на допълнителни обезценки.

През юли 2018 г. „Инвестбанк“ АД придоби и успешно вля за изключително кратък период ТБ „Виктория“ ЕАД (19.11.2018 г.). Тази операция се отрази благоприятно върху капиталовата позиция, като в абсолютна сума ефектът от отрицателната репутация е 22,577 млн. лв. Придобитият кредитен портфейл обаче, оказа негативен ефект върху резултатите от стрес теста, тъй като 95% от придобитите кредити бяха влошени. И при двата сценария (базисен и утежнен) за оценката на кредитния риск се използва исторически влошаването на кредитния портфейл и нарастването на провизиите. Влетите от ТБ „Виктория“ ЕАД кредити се третират като нововъзникнали/новопридобити влошени кредити за „Инвестбанк“ АД и това оказва негативно влияние върху резултатите от стрес теста, и най-вече при утежнения сценарий, където шокът от прогнозното влошаване на рисковите експозиции е 2.5 пъти по-голям в сравнение с базисния сценарий. При утежнения сценарий допълнително бе приложен и идиосинкратичен шок, който в комбинация със задържане и/или намаление на оперативните доходи при статичен баланс, въздейства отрицателно върху проекциите на финансовия резултат, респективно – капиталовата позиция. Ефектът от идиосинкратичния шок за банка с размерите на „Инвестбанк“ АД оказа значителен ефект в проекциите на лихвените разходи.

През 2018 г. основният акционер „Феста холдинг“ АД оказа капиталова подкрепа на банката, като увеличи акционерния капитал с парична вноска в размер на 10 млн. лв. на база решение на Общо събрание на акционерите от 19.06.2018 г.

Инвестбанк“ АД разполага с безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти в размер на 20 млн. евро, които, в съответствие с методологията, не са включени при изчисляване на капиталовите съотношения при Прегледа на качеството на активите и стрес тестовете. След прилагане на базисния сценарий от стрес теста, най-ниската стойност на коефициента Базов собствен капитал от първи ред (СЕТ1) възлиза на 5,67%. С преоформянето на безсрочните дългово-капиталови хибридни инструменти капиталовият недостиг в базисния сценарий, чиято най-висока стойност е 14 млн. евро, се покрива изцяло и капиталовото съотношение достига 9.03% при минимално изискуем праг от 8.0%.

За покритие на капиталовия недостиг при утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, „Инвестбанк“ АД би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 51.8 млн. евро, който се покрива изцяло от посочения наличен допълнителен капитал (безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти) от 20 млн. евро, финансовия резултат, продажба на придобити активи и погасени кредити.

Мерките и препоръките, които бяха набелязани във връзка с констатациите от оценката, проведена от БНБ през 2016 г. по методологията на ЕЦБ, бяха изпълнени изцяло, като това е отчетено в Годишния финансов отчет на „Инвестбанк“ АД за 2017 г., където финансовият резултат е отрицателен, вследствие на осчетоводените в пълен размер корекции от Прегледа на качеството на активите през 2016 г.

Шестте български банки, обект на извършения Преглед на качеството на активите и стрес тестовете през 2019 г., са първите, оценявани по ревизираната методология за Оценка на качеството на активите. Методологията е насочена към оценка на системно значими институции, каквато „Инвестбанк“ АД не е. Въпреки това, и благодарение на своевременното стартиране на проект по въвеждане на МСФО 9 (проектът стартира от началото на 2017 г. в банката) и внедрено цялостно ИТ решение за оценка на кредитния риск, банката се представи много добре. Информацията, необходима за калкулациите в стрес теста е много детайлна, но по този начин се установява дали коректно са приложени изискванията на МСФО 9.

Водената през последните години от Банката умерено консервативна политика по отношение управлението на рисковете е успешна и „Инвестбанк“ АД ще продължи прилагането на стандарти на добри банкови практики.

В допълнение към: Инвестбанк премина успешно цялостната оценка на активите и пасивите по методологията на ЕЦБ

ИНВЕСТБАНК ПРЕМИНА УСПЕШНО ЦЯЛОСТНАТА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО МЕТОДОЛОГИЯТА НА ЕЦБ

26 Юли 2019
VinagiDoTeb_logo

Европейската централна банка (ЕЦБ) избра шест кредитни институции, в т.ч. „Инвестбанк“ АД, за преглед на качеството на активите (AQR) и оценка на капиталовата позиция при базисен и утежнен сценарий (стрес тест). Целта е изготвяне на аналитична рамка за устойчивостта на банковата система в България, във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз и Валутно-курсовия механизъм (ERM) II.

Цялостната оценка се проведе в периода януари – юли 2019 г. по ревизираната, във връзка с влизането на стандарта МСФО 9, методология. Спазен е принципът на равнопоставеност в Еврозоната, като избраните банки са прегледани по същите правила, по които се проверяват всички кредитни институции от ЕЦБ.

През целия процес на прегледа, Банката бе консултирана и методологически подпомагана от водещи международни одиторски предприятия.

Резултатите от цялостния преглед, проведен през 2019 г., показват, че „Инвестбанк“ АД е значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите.

В базисния сценарий на стрес теста, който е най-близък по отношение на очакванията за макроикономическо развитие, съотношението на базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съотношение. След прилагане на стрес теста, най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%.

В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, Банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на Банката. Този сценарий не е икономическа прогноза и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките и националната икономика.

За допълнително укрепване на капиталовата позиция, „Инвестбанк“ АД ще продължи да води умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти.

Към юни 2019 г. „Инвестбанк“ АД вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи.

Ръководството на „Инвестбанк“ АД изказва своите благодарности към екипа на ЕЦБ за кооперативността и методологичната подкрепа, оказана в цялостния процес по оценката качеството на активите и стрес теста.

Линк към сайта на ЕЦБ можете да намерите тук.

ИНВЕСТБАНК УСПЕШНО МИГРИРА СИСТЕМИТЕ СИ КЪМ НОВА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА

16 Юли 2019
VinagiDoTeb_logo

Банката работи по проект за обновяване на АТМ мрежата си с модерни мултифункционални устройства.

Инвестбанк АД стартира успешно  експлоатацията на основната банкова система „Банкер“ и свързаните с нея картова система и системата за интернет банкиране върху нова клъстърна среда и новата версия на ORACLE – 12.

Благодарение на добрата координация на екипите от страна на банката и изпълнителя, както и на прецизното планиране и синхронизиране, след многократно тестване на всички възможни критични сценарии, миграцията към новата среда и базата данни ORACLE 12 бе извършена без никакви смущения за работата на банката и за нейните клиенти. По този начин е осигурена непрекъсваемостта на бизнес услугите и работоспособността на всички системи в банката. повече »

ИНВЕСТБАНК С АТРАКТИВНИ УСЛОВИЯ ПО ПРОМОЦИОНАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

4 Юли 2019
VinagiDoTeb_logo

Инвестбанк стартира промоция по потребителски кредити за физически лица в периода 01.07. – 15.08.2019 г. Промоционалният потребителски кредит се отпуска при изгодни условия и улеснена процедура – с атрактивна лихва, без поръчители,  в размер до 50 000 лв. и срок на погасяване до 10 години, като за периода на промоцията клиентите не дължат такса за проучване. Кредитът позволява финансиране на различни нужди като ремонт, почивка, образование и др., както и рефинансиране или обединяване на задължения.

С грижа за клиентите Инвестбанк предоставя допълнителна отстъпка по лихвеният процент по кредита, при ползване на пакетна програма „Инвест Оптима+“. Като специален бонус за кредитополучателите е предвидена и кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Пълна информация за Промоционалния потребителски кредит и възможностите за финансиране чрез широката гама от продукти и услуги на Инвестбанк, клиентите могат да получат във всички финансови центрове и офиси на банката в цялата страна, на тел. 0700 12 555 или на www.ibank.bg.

Феста Холдинг – Най-доброто от България

16 Януари 2019

Пълното интервю на Петя Славова за сп. Time можете да прочетете по-долу:

Няма универсална рецепта за успех, всичко се дължи на постоянство и всекидневен труд

15 Януари 2019

Пълното интервю на Петя Славова за сп. Мениджър можете да прочетете по-долу:

Страхотна лятна почивка с оптимален бюджет

27 Юни 2018

Всеки има нужда от почивка, независимо от сезона. Откъсването от ежедневната рутина дава възможност да се оценят ценните моменти с близките. Но въпреки че сте на ваканция, това не означава, че трябва да харчите безразсъдно.

Летните отпуски предстоят, затова сега е точният момент да се насочите в посока планиране на бюджет. За Ваше улеснение сме селектирали шестте най-практични съвета за оптимално разпределяне на разходите по време на ваканция.

1. Направете си (груба) сметка

Първата стъпка към подготвянето на бюджета е да проучите дестинацията и да се ориентирате как вървят цените там. Има няколко основни неща, които да имате предвид. Например средната цена за нощувка, какъв вид транспорт има и дали се продават карти за определен брой пътувания. Проучете също така ориентировъчните цени в заведенията и не на последно място добавете и стандартните разходи за туристически такси.

2. Бъдете реалисти

Възможно е да сте се спрели на локация, която изисква малко или пък много повече от спестените Ви пари за ваканция. В такъв случай е желателно да сте помислили в аванс, за да се сдобиете с евентуално по-изгодни самолетни билети. Но ако почивката Ви е съвсем скоро, винаги може да заложите и на универсален потребителски кредит. Така, Вашата мечтана екскурзия ще бъде на един разговор разстояние.

3. Запознайте се с местните оферти

Възползвайте се от лесно достъпната информация в интернет страници като форуми и блогове. Ще бъдете изненадани колко изгодни цени има, стига да ги потърсите. Разнообразни намаления за забележителности, както и така нареченият “happy hour”, по време на който ще се насладите на повече напитки на по-ниски цени. Ако пътувате с малки деца, проверете дали няма отстъпка за посетители на възраст под 10-12 години.

4. Отворете си фонд „Почивка“

Някои любители на пътуванията правят грешката да държат средствата, предвидени за ваканция, под ръка. Дали ще са в портмонето или някъде у дома, така се излагате на риска да ги похарчите за нещо непредвидено. Затова най-разумното нещо, което може да направите е да си отворите разплащателна сметка, специално за пътувания.

5. Хотелите не са единствената опция

С развитието на туризма, вече все повече хора залагат на значително по-изгодните квартири под наем вместо на хотелска стая. Разбира се, за да наемете място, което Ви устройва и като цена, и като интериор и местоположение, ще се наложи да разгледате обстойно. Тук правилото за изгодни стаи, ако бъдат резервирани по-рано, също важи.

6. Едно за сметка на друго

На много хора по време на ваканция, особено в чужбина, им се иска на връщане да сложат в куфара и някоя друга покупка. Купуването на придобивки е коварно занимание, от гледна точка на това, че то често се оставя за последния ден. Проблемът е, че средствата към края на почивката са намалели. Решението е да носите с Вас, за всеки такъв случай, една кредитна карта.  

Не забравяйте, че лятната почивка е време за релаксация и хубави моменти, споделени с любими хора. За да се насладите напълно, се доверете на нашите шест съвета.

Желаем Ви прекрасно лято!

Категории:

Стажантска програма 2018 – По пътя на традицията да развиваме амбицията

12 Март 2018

Инвестбанк ще участва в изложението „Национални дни на кариерата“. Заповядайте на щанд № 1 в Зала Sofia Grand на Хотел „Маринела“ на 13-ти и 14-ти март 2018 г., от 10.00 ч. до 18.00 ч., където ще получите персонална консултация относно възможностите за стаж и кариерно развитие в Инвестбанк.
Повече за стажантската програма можете да научите тук: http://ibank.bg/кариери