ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление

28 Юни 2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с Решениe на УС № 39 / 27.06.2017 год.

за изменения В ТАРИФА ЗА УСЛОВИЯ, ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ИНВЕСТБАНК АД ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

В СИЛА ОТ 28.08.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.08.2017г. Инвестбанк АД променя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от Инвестбанк АД за Физически лица, както следва:

Изменят се следните такси и комисиони:

Раздел III. Откриване, поддържане и закриване на сметки

1. Откриване, поддържане и закриване на сметки в лева
1.1. Разплащателни сметки и безсрочни влогове
1.1.1. Такса за откриване на разплащателна сметка и безсрочен влог Без такса
1.1.2. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка/разплащателна сметка Екстра +  с включено електронно извлечение от сметка, получавано по е-mail
1.1.2.1.   – с издадена дебитна карта 1,80 лв.
1.1.2.2.   – без издадена дебитна карта 2,20 лв.
1.1.3. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на безсрочен влог 2.00 лв.
2. Откриване, поддържане и закриване на сметки във валута
2.1. Разплащателни сметки и безсрочни влогове
2.1.1. Такса за откриване Без такса
2.1.2. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка/разплащателна сметка Екстра + с включено електронно извлечение от сметка, получавано по е-mail
2.1.2.1.   – с издадена дебитна карта 1,80 лв.
2.1.2.2.   – без издадена дебитна карта 2,20 лв.
2.1.3. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на безсрочен влог 2.00 лв.

 

Раздел V. Банкови преводи

2. Банкови преводи във валута
2.2. Получени преводи:
2.2.1. За получени преводи до EUR 1000 включително EUR 7,50
2.2.2. За получени преводи над EUR 1000 0,1%, мин. EUR 10, макс. EUR 200.00
2.3. Издадени преводи:
2.3.1. За издадени преводи вальор спот до EUR 1000 включително
2.3.1.1. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП EUR 12.50 + EUR 10 такса комуникационно съобщение
2.3.1.2. Кредитен превод в EUR в ЕИП EUR 12.50 + EUR 10 такса комуникационно съобщение

 

Раздел IХ. Електронно банкиране

3. Банкови преводи чрез услугата „Електронно банкиране“
3.1. За издадени междубанкови преводи 1,10 лв.
3.2. За издадени вътрешнобанкови преводи 0,55 лв.
4. Банкови преводи чрез услугата „Електронно банкиране“ по РИНГС 12 лв. за транзакция

 

С уважение,

Инвестбанк АД