ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за продан по реда на ЗОЗ

6 Октомври 2017

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, изнася на продан по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/ движими вещи, заложени в полза на Банката от „Булфорест-2006“ АД, ЕИК: 120073448, групирани в четири групи, както следва:  Първа група заложени вещи – при начална тръжна цена за вещите в размер на общо 416 247 (четиристотин и шестнадесет хиляди двеста четиридесет и седем) лв. без ДДС; Втора група заложени вещи- при начална тръжна цена за вещите в размер на общо 256 333 (двеста петдесет и шест хиляди триста тридесет и три) лв. без ДДС. Трета група заложени вещи – при начална тръжна цена за вещите в размер на общо 294 644 (двеста деветдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и четири) лв. без ДДС; Четвърта група заложени вещи – при начална тръжна цена за вещите в размер на общо 230 960 (двеста и тридесет хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без ДДС. Продажбата се извършва по реда на ЗОЗ при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АД www.ibank.bg, както и в Централното управление на банката в гр. София, бул. „България“ 85.  

За контакти: тел.: 02/ 4013 938; 02/8585 35 12.