ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление във връзка с чл.181н от ЗЗП

2 Юни 2016

Уважаеми потребители,

Информираме Ви, че на основание чл.181н, във връзка с чл.181п от Закона за защита на потребителите, Министърът на икономиката е утвърдил списък на признатите органи за алтернативно решаване на спорове  /АРС/ между потребители и търговци на територията на Република България.

Всички спорове, във връзка с тълкуване и изпълнение на Договори и Общи условия, по които е страна „Инвестбанк“ АД, се решават със съвместни усилия между нея като доставчик на платежни услуги и потребителя, а при непостигане на съгласие, споровете могат да се отнесат до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове или до съответния компетентен съд.

Органите за алтернативно решаване на спорове, които имат отношение към дейността на „Инвестбанк“ АД като доставчик на платежни услуги  са:

 • Помирителна комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, ет.3, тел. +359 2 9330577, факс. +359 2 9884218; e-mail: adr.payment@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps;

Адресът на електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е: http://ec.europa.eu/odr

Предмет на споровете, които попадат в обхвата на процедурата на органа са национални и трансгранични спорове, произтичащи от договори за предоставяне на платежни услуги от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Също така и спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и между издатели на електронни пари и техни клиенти, ако попадат в предметния обхват на понятието за платежна услуга по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи и имат имуществена стойност до 25 000 лв. Помирителна комисия за платежни спорове разглежда спорове между потребители, в качеството им на ползватели на платежни услуги и търговци, в качеството им на доставчици на платежни услуги и между издатели на електронни пари (търговци) и техни клиенти (потребители).

 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 603, интернет страница: www.kzp.bg; e-mail: adr.credits@kzp.bg;

Предметът на споровете, които попадат в обхвата на процедурата на органа са национални и трансгранични спорове между потребители и търговци, в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставянето на потребителски и ипотечни кредити.

 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори.

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел.02/ 9330 590, интернет страница: www.kzp.bg; e-mail: adr.finmarkets@kzp.bg;

Предметът на споровете, които попадат в обхвата на процедурата на органа са национални и трансгранични спорове между потребители и търговци, в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно  инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори.

 • Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517; интернет страница: www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg;

 • Обща Помирителна комисия със седалище Благоевград и район на действие територията на област Благоевград;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Бургас и район на действие територията на област Бургас;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Сливен и район на действие територията на област Сливен и област Ямбол;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Шумен и район на действие територията на област Шумен, област Търговище и област Разград;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Ловеч и район на действие територията на област Ловеч и област Габрово;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Плевен и район на действие територията на област Плевен;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Монтана и район на действие територията на област Монтана, област Враца и област Видин;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Русе и район на действие територията на област Русе и област Велико Търново;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Хасково и район на действие територията на област Хасково и област Кърджали

Предметът на споровете, които попадат в обхвата на процедурата на общите помирителни комисии са национални и трансгранични спорове между потребител и търговци за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с потребители. Общата помирителната комисия със седалище гр. София е компетентна и за разглеждането на спорове по заявления или жалби, получени чрез платформата за ОРС, включително и трансгранични и в случаите, когато потребителят няма постоянен адрес в Република България.