ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвестбанк“ АД подписа договор със синдиците на „КТБ“ АД (н) за придобиване на 100% от акциите на Търговска банка „Виктория“ ЕАД

17 Април 2018

На 16.04.2018 г. „Инвестбанк“ АД подписа рамков договор със синдика на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) за придобиване на 100% от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД и на цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала й.

Договорът бе подписан в рамките на провеждана законова процедура, открита от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) с решение от 29 юни 2017 г. На свое заседание на 26 март 2018 г. ФГВБ одобри „Инвестбанк“ АД за купувач, чиято оферта е приета от синдика на „КТБ“ АД (н). На 08.03.2018 г. Управителният съвет на Българска народна банка взе решение, с което одобрява придобиването от „Инвестбанк“ АД на 100% от акциите на ТБ „Виктория“ ЕАД. Предстои одобрение и от Комисията за защита на конкуренцията. След придобиването се предвижда да бъде извършено вливане на ТБ „Виктория“ ЕАД в „Инвестбанк“ АД, което ще доведе до увеличение на балансовите активи.