ние сме партньори с нашите клиенти

OTC сделки

Във връзка с чл.38 ал.4 от ЗПФИ, Инвестбанк  АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) както следва:

 

1. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 12:12 ч.

Тип: Продажба

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  9 113

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 260 176.15 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.

Дата на публикуване: 07.12.2016 г.

 

2. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 12:12 ч.

Тип: Покупка

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  9 113

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 260 176.15 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.

Дата на публикуване: 07.12.2016 г.

 

3. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 14:07 ч.

Тип: Продажба

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  11 200

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 319 760.00 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.

Дата на публикуване: 07.12.2016 г.

 

4. Дата на сделката: 07.12.2016 г.; 14:07 ч.

Тип: Покупка

Емитент: Полимери АД (в несъстоятелност)

Емисия:  BG11PODEAT11 

Вид на финансовия инструмент:  акции

Съвкупен брой ценни книга обект на сделката:  11 200 

Цена : 28.55

Валута на сделките:  BGN

Обща стойност на сделката: 319 760.00 лв.

Дата на сделката:  07.12.2016 г.

Дата на сетълмент: 07.12.2016 г.