ние сме партньори с нашите клиенти

Информация за MIFID

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 01.11.2007 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. Приемането на Директивата е продиктувано от повишената активност от страна на все по-широк кръг инвеститори на финансовите пазари и от предлагането на тези пазари на все по-сложни и разнородни финансови инструменти и услуги. Това налага създаването на нова регулаторна рамка, която да обхване широкия кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, както и да осигури необходимото ниво на хармонизация, гарантиращо висока степен на защита за инвеститорите и възможност за инвестиционните посредници да предоставят инвестиционни услуги в цялата Европейска общност, разглеждана като единен пазар.

България, в качеството си на държава-членка на съюза въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти MiFID в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, които както и MiFID влязоха в сила от 01.11.2007.

В тази връзка Инвестбанк АД синхронизира и прилага следните ключови клиентски документи:

  • Политика на Инвестбанк АД за изпълнение на клиентски нареждания съгласно ЗПФИ
  • Политика за третиране на конфликти на интереси, прилагана от Инвестбанк АД при предоставяне на инвестиционни услуги, във връзка с дейността й като инвестиционен посредник
  • Правила за категоризация на клиенти на Инвестбанк АД по отношение на предоставяните от Банка инвестиционни и/или допълнителни услуги в качеството й на инвестиционен посредник
  • Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на Инвстбанк АД в качеството й на инвестиционен посредник