ние сме партньори с нашите клиенти

Платежна сметка за основни операции

Инвестбанк предлага на клиентите –  физически лица, платежна сметка за основни операции.

Сметката може да бъде открита в BGN, безсрочно,  във финансов център или офис на банката. Чрез платежната сметка за основни операции могат да се извършват всички услуги, предлагани по стандартна разплащателна сметка.

Срокът за откриване на сметката е до 10 дни след след получаването на всички необходими документи и заявление за откриване.

Минимална сума за откриване – няма.

Минимална олихвяема сума – 50 лв.

Начисляване и изплащане на лихвата – Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща еднократно в края на текущата година или при закриване на сметката, като се удържа дължимия съгласно ЗДДФЛ данък.

Такси, комисиони и др. условия – съгласно Тафифата на Инвестбанк за физически лица и актуалния Лихвен бюлетин на банката.