ние сме партньори с нашите клиенти

Платежна сметка за основни операции

Инвестбанк предлага на клиентите –  физически лица, платежна сметка за основни операции.

Сметката може да бъде открита в BGN, безсрочно,  във финансов център или офис на банката. Чрез платежната сметка за основни операции могат да се ползват следните услуги:

Откриване на платежна сметка за основни операции  в офис на банката

Издаване на дебитна карта Debit MasterCard PayPass, V PAY или VISA Electron към платежната сметка

Закриване на платежна сметка за основни операции

Внасяне на средства в лева в офис на банката

Теглене на пари в брой:

- на каса в офис на банката,

- с дебитна карта на АТМ, обслужвано от Инвестбанк,

- с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

- с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз,

- с дебитна карта V Pay на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

Плащане по директен дебит:

- към сметка в Инвестбанк

- към сметка в друга банка

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от Инвестбанк, друга банка в страната, или друга банка в Европейския съюз

Кредитни преводи в лева

- на хартиен носител или чрез онлайн банкиране към сметка, включително и на бюджета, в Инвестбанк

- на хартиен носител или чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка, включително и на бюджета, при друга банка

Изходящ кредитен превод в евро

- На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

- Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

Периодични преводи в национална валута – към сметка в Инвестбанк или към сметка в друга банка

Входящ кредитен превод

По сметката може да се ползват още и всички услуги, предлагани по стандартна разплащателна сметка, .

Срокът за откриване на сметката е до 10 дни след след получаването на всички необходими документи и заявление за откриване.

Минимална сума за откриване – няма.

Минимална олихвяема сума – 50 лв.

Начисляване и изплащане на лихвата – Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща еднократно в края на текущата година или при закриване на сметката, като се удържа дължимия съгласно ЗДДФЛ данък.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси, комисиони и др. условия – съгласно Приложение 1 към Тарифата на Инвестбанк за физически лица и актуалния Лихвен бюлетин на банката, както следва:

Приложение 1 към ТАРИФА ЗА

условия, лихви, такси и комисиони,

прилагани от “Инвестбанк” АД

за ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

В СИЛА ОТ 18.04.2017

 Специфични такси и комисиони прилагани по

Платежна сметка за основни операции

1.1. Откриване на платежна сметка за основни операции Без такса
1.2. Откриване на на платежна сметка за основни операции  в офис на банката с издаване на дебитна карта Debit MasterCard PayPass,  V PAY или VISA Electron към сметката 1,45 лева
2.1. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на платежна сметка за основни операции  без издадена дебитна карта с включено електронно извлечение от сметка, получавано по имейл (дневно, месечно) 1,85 лева
2.2. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на платежна сметка за основни операции  с издадена дебитна карта VISA Electron, Debit MasterCard PayPass или  V PAY с включено електронно извлечение от сметка, получавано по имейл (дневно, месечно) 1,50 лева
3.1. Закриване на платежна сметка за основни операции Без такса
4. Внасяне на средства в лева по платежна сметка за основни операции  в офис на банката, дневно (от титуляра).** Лимита за вноски в брой на суми в лева са дневни и размерът на комисионата се изчислява на база общата сума на касовите вноски в лева за деня за всички различни сметки на клиента в една валута. При надвишаване на дневните лимити Банката събира дължимите такси и комисиони върху частта над определения в Тарифата паричен праг. До  10 000 лв. – без таксаНад 10 000 лв. – 0,095%  за  сумата  над 10 000  лв.,  макс 195 лева
5. Теглене на пари в брой от платежна сметка за основни операции
5.1.  На каса в офис на банката до 1 000 лв. Без такса
5.2.1. С дебитна карта Visa Electron, V Pay  на АТМ, обслужвано от банката 0,20 лева
5.2.2. С дебитна карта Debit MasterCard – PayPass на АТМ, обслужвано от банката без такса
5.3.  С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната 0,88 лева
5.4.1. С дебитна карта Visa Electron, Debit MasterCardPayPass на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз  1,95 ЕUR + 1.00% от сумата
5.4.2. С дебитна карта V Pay на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз 0,95 EUR + 1% от сумата
6. Плащане по директен дебит
6.1.  Към сметка при същата банка 0,20 лева
6.2.  Към сметка при друга банка 1,25 лева
7. Платежни операции, извършвани чрез платежна сметка за основни операции чрез платежна карта, включително чрез интернет
7.1. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката Без такса
7.2. Плащане с дебитна карта Visa Electron, V Pay на ПОС, обслужвано от друга банка в страната 0,05 лева
7.3. Плащане с дебитна карта на ПОС с карта Debit MasterCard PayPass, обслужвано от друга банка в страната без такса
7.4. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в Европейския съюз Без такса
8. Кредитни преводи в национална валута
8.1.  На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0,96 лв.
8.2. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0,39 лв.
8.3.  На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 2,11 лв.
8.4.  Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 0,95 лв
8.5.  На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 0,99 лв.
8.6.  Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0,44 лв.
8.7.  На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 2,24 лв.
8.8.  Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 0,95 лв
9. Изходящ кредитен превод в евро
9.1.  На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0,45 ЕUR
9.2.  Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.20 EUR
9.3.  На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка Със спот вальор:До  2216 EUR – 9,95 EUR + такса SWIFTнад  2216 EUR – 0,155%  мин. EUR 19,50, макс EUR 202 + такса SWIFT
9.4. Чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка Превод с вальор следващия ден:0,159% от сумата, мин. EUR 16,60 макс. EUR 255 + такса SWIFT
9.5. Периодичен превод в национална валута
9.5.1. Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител 0,59 лв.
9.5.2. Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител 1,49 лв.
10.  Входящ кредитен превод До  4 646 EUR – 3,64 EURНад 4 646 EUR –0,095%, мин. EUR 9,50 макс. EUR 119
11. За всички останали допустими за извършване операции и услуги по Платежната сметка за основни операции, извън операциите, описани от т. 1.1. до т. 10 по – горе се дължат такси и комисиони , съгласно Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица. Сметката се приравнява на разплащателна.