ние сме партньори с нашите клиенти

Универсален потребителски кредит

Инвестбанк АД предоставя Универсален потребителски кредит на физически лица за покриване на текущи нужди – закупуване на движими вещи, ремонт, обзавеждане, обучение и др.

Валута на кредита: в лева и в евро

Размер на кредита: до 20 000 лв. или равностойността им в евро

Срок на погасяване: 

 • За кредити в BGN и EUR: до 10 години

Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

Нови, по-изгодни лихви за кредити в лева и евро:

 • 10 % фиксирана лихва с превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години
 •  11,5%  фиксирана лихва без превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години
 •  10,5%  фиксирана лихва с превод на работна заплата за кредити над 5 години
 • 13,5% фиксирана лихва без превод на работна заплата за кредити над 5 години

ГПР 12,76% при кредит в размер на 5 000 лв., срок 7 години (84 месеца) и превод на работна заплата, такса откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, месечна такса за разплащателна сметка 1,99 лв., застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 7 390.32 лв., месечна вноска – 84.30 лв

Лихвени бонуси:

 • При издаване на дебитна карта лихвеният процент се намалява с 0,1%
 • При издаване на кредитна карта лихвеният процент се намалява с 0,2%
 • При ползване на услугата “Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,2%
 • При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим -  лихвеният процент се намалява с 0,2%

Общият лихвен бонус не може да надхвърля 0,5%

Такси и комисиони:

Такса за разглеждане на документи – Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица

Обезпечение:

 • до 10 000 лв.: залог на вземане върху работна заплата  (независимо дали работната заплата се превежда в Банката)
 • 10 001 – 20 000 лв.: 1 поръчител и залог на вземане върху работна заплата (независимо дали работната заплата се превежда в Банката)

Застраховки: 

Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от банката.