ние сме партньори с нашите клиенти

Промоция по Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение”

Основни параметри и предимства на Ипочетен кредит за рефинансиране “Улеснение”:

 

  • Специален лихвен процент от 3,80%*
  • Дава Ви възможност за рефинансиране на целеви и на нецелеви банкови кредити
  • Увеличавате семейния бюджет, като оптимизирате плащанията по кредити чрез обединяването им в един кредит
  • Намаляване на месечните разходи за вноски по кредити
  • Висок размер финансиране – Размер на кредита  до 80% от стойността на предоставеното обезпечение
  • Възможност да получите допълнителни до 20% над сумата, необходима за рефинансиране
  • Без такса отпускане и такса управление
  • Бонус: кредитна карта с предварително одобрен лимит

*ГПР по ипотечен кредит за рефинансиране „УЛЕСНЕНИЕ” е в размер на 4,01%, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години, плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, не по малко от 3,80%, такса откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, превод на работна заплата по сметка в Банката, месечна такса за разплащателна сметка в размер на 1,99 лв., ползване на услугата “Времето е пари” с две комунални плащания месечно и при издадена кредитна карта. Месечната вноска е 297,75 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 300,97 евро. Общата сума за погасяване е 72 309,13 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР .

Други параметри

ВАЛУТА EUR/BGN
МАКСИМАЛЕН СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ
  • За кредити в EUR – до 30 години;
  • За кредити в BGN – до 15 години
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

Лихвени проценти по Ипотечен кредит за рефинансиране Улеснение.

При избор на Кредитоискателя да отговаря с цялото си имущество за общо обезпечение по кредита съгласно чл.133 от ЗЗД.

За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева, изцяло получаван по сметка в Банката 4,80 % – плаващ за целия срок на кредита, формиран като следва:
за кредити в EUR 12 месечен EURIBOR + 3,69%, но не по-малко от 4,80%;
за кредити в BGN 12 месечен EURIBOR + 1,53%, но не по-малко от 4,80%;
За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина 4,80 % – плаващ за целия срок на кредита, формиран като следва:
за кредити в EUR 12 месечен EURIBOR + 3,69%, но не по-малко от 4,80%;

за кредити в BGN 12 месечен EURIBOR + 1,53%, но не по-малко от 4,80%;
ЛИХВЕНИ БОНУСИ 1. При получаване на дохода по сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,70%;
За кредитоискатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно 2. При издаване кредитна карта от Банката лихвеният процент се намалява с 0,30%;
ЛИХВЕНИ БОНУСИ
За всички останали кредитоискатели 1. При получаване на трудово възнаграждение и /или други допълнителни доходи по картова/ разплащателна сметка в Банката, лихвеният процент се намалява с 0,50%;
2. При ползване на услугата “Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,10%;
3. При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим -  лихвеният процент се намалява с 0,10%;
4. При издаване кредитна карта   лихвеният процент се намалява с 0,40%; * Общия размер на отстъпките по лихвения процент по редовен дълг не може да надхвърля 1 %.
 БОНУСИ Кредитна карта, издадена на кредитополучателя и/или солидарния длъжник, с  общ лимит мин. 1 000 лева, максимум 5% от размера на пазарната стойност на предоставеното обезпечение по кредита, но не повече от 5 000 лева.
ГРАТИСЕН ПЕРИОД Възможност за ползване на 12 месечен  гратисен период по главница;
ПОГАСЯВАНЕ Възможност за избор от клиента между анюитетни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва,индивидуален погасителен план с различни по размер ежемесечни вноски, в случай че има сезонност на приходите на клиента, но с равни годишни погашения по главницата (погашенията по главниците в рамките на всеки един 12 месечен период следва да са равни).
ТАКСИ И КОМИСИОНИ Такса за проучване 150,00 лева или валутната равностойност, платими както следва: 100 лева – при подаване на документите и 50 лева, при разрешаването на кредита;
Останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.
ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТА Във всеки един момент от срока на кредита Банката изисква застраховка на имота/ите, обезпечение по кредита (включително и за допълнителните обезпечения) за минимум следните рискове:
- Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
- Природни бедствия
- Измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации
- Удар от ППС или животно
- Земетресение
- Злоумишлени действия на трети лица
Размерът на общата застрахователна сума следва да е 140% от остатъка по дълга, но не повече от пазарната стойност на имота.
Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.