ние сме партньори с нашите клиенти

Безсрочен депозит Инвест+

 

Валута на депозита: левове и евро

Минимална сума: 2000 лева и 1000 евро

Условия на депозита:

  • Лихвата се изплаща в края на всяка календарна година и се капитализира по депозитната сметка.
  • Довнасяне и теглене на суми по депозита без ограничения, като лихвата се актуализира спрямо новия размер на депозита по лихвената скала, от датата на внасяне или теглене на съответната сума.
  • Без такси и комисиони за откриване, поддържане и закриване на депозитната сметка.
  • При спадане на текущото салдо по депозитната сметка под 2000 лева или 1000 евро, депозитът се олихвява с лихва, равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно Лихвен бюлетин – приложение към Тарифата за такси и комисиони на Инвестбанк АД.

 

Лихвена скала 

 

BGN от 2 000 до 15 000 над 15 001
0,30% 0,50%
EUR от 1 000 до 7 500 над 7 501
0,30% 0,50%

 

 

 

Предстояща промяна в лихвените проценти по Безсрочен депозит “Инвест +” в сила от 25.09.2017 г.

BGN от 2 000 до 15 000 над 15 001
                                  0,10%                     0,30%
EUR от 1 000 до 7 500 над 7 501
0,10% 0,30%

 

 

 

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  • За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Повече информация относно гарантирането на влоговете можете да откриете тук.