ние сме партньори с нашите клиенти

Финансиране по Програма “Напред”

„Инвестбанк” АД отпуска нисколихвени инвестиционни и оборотни кредити на микро, малки и средни предприятия по програма „Напред“.  Финансирането се осигурява от „Инвестбанк” АД по партньорска програма на  „Българска банка за развитие” АД за индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес “Напред”.

Цел на кредитите:

 • За оборотно и инвестиционно финансиране на  малки и средни фирми (нови кредити)
 • За рефинансиране на инвестиционни кредити, предоставени след 01.07.2014 г., при които, в резултат на финансираната от Банката инвестиция, са открити и се поддържат за срока на кредита над 30 нови работни места
 • За рефинансиране на инвестиционни кредити, отпуснати след 01.01.2014 г., чрез които се реализират инвестиции в области с висока безработица като Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян и Кюстендил

Предимства на кредитите по програма „Напред“

 • Изгодни лихвени условия
 • Без комисиона за управление
 • Облекчени изисквания за обезпечение

Параметри:

 • Максимален размер: до 3 000 000 лв или равностойността им в евро
 • Максимален срок:
  • за инвестиционни кредити – до 10 години
  • за кредити за оборотни средства – до 36 месеца
 • Валута – BGN и EUR
 • Начин на погасяване – в зависимост от типа на кредита: с намаляващи вноски; с индивидуален погасителен план или с равни месечни (анюитетни) вноски; автоматично, с постъпление по разплащателна сметка на кредитополучателя и други, по договореност с банката.
 • Обезпечение – всички, приемани от Банката обезпечения; Банката изисква обезпечение с дисконтирана стойност не по-голяма от 110% от размера на кредита