ние сме партньори с нашите клиенти

Доверителна сметка „Жилищно обновяване“

Инвестбанк АД предлага комплексно решение за кандидатстване по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 и дава възможност на българските домакинства да приложат мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, топлинна изолация и др.)

Целта на Инвестбанк АД заедно с Министерство за регионалното развитие е да подпомогне гражданите да подобрят качеството си на живот чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Доверителна сметка „Жилищно обновяване“

Доверителната сметка е разплащателна сметка със специално предназначение на Сдружението на собствениците.

Сметката се открива на Сдружението на собственици за извършване на плащанията, свързани с дейностите по обновяването на сградата.

Сметката е в лева и се използва за съхраняване и плащане на паричните средства, необходими за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в сградата на Сдружението на собствениците.

Такси и комисиони:

 • Такса за откриване – без такса;
 • Такса за месечно обслужване – без такса;
 • Такса за внасяне/теглене/разпореждане със суми от/по сметката – без такса;

Необходими документи за откриване:

 • Искане за откриване на сметката по образец на Банката;
 • Копие от споразумението за създаване на Сдружението на собствениците (СС), заверено от управителя/председателя на СС;
 • Протокол от Общото събрание на СС за откриване на банкова сметка на името на СС, за оправомощаване на представител, който да я открие и да се разпорежда с парите по нея от името и за сметка на всички Собственици на Самостоятелни Обекти (ССО), включително нечленове на СС;
 • Копие от удостоверение за регистрация на СС от общината (заверено с „Вярно с оригинала” от представляващия СС);
 • Копие от удостоверение за регистрация на СС в регистър БУЛСТАТ (заверено с „Вярно с оригинала” от представляващия СС);
 • Документи за самоличност на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако има такова, с което СС оправомощава лице/лица, различно/и от управителя/председателя на СС, да се разпореждат с парите по сметката;
 • Копие от Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване на енергийна ефективност (СФПИОЕЕ), сключено между МРР и СС (заверено с „Вярно с оригинала” от представляващия СС)

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 дава възможност на българските домакинства да приложат мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, топлинна изолация и др.), като осигурят само 25% от необходимите средства за тази цел. Останалите 75% те могат да получат като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007-2013 г. по линия на проекта.

Проектът обхваща 36 градски центрове* и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще се предоставя на Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.