ние сме партньори с нашите клиенти

Банков кредит „Жилищно обновяване“

Инвестбанк АД предлага комплексно решение за кандидатстване по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 и дава възможност на българските домакинства да приложат мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, топлинна изолация и др.)

Целта на Инвестбанк АД заедно с Министерство за регионалното развитие е да подпомогне гражданите да подобрят качеството си на живот чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Банков кредит „Жилищно обновяване“

Кредит „Жилищно обновяване“ се предоставя за обновяване за енергийна ефективност на самостоятелни обекти в многофамилна жилищна сграда/блок секция, получила одобрение за финансиране по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013.

Кандидатите за кредит „Жилищно обновяване“ трябва първо:

 • сградата/блок-секцията да е получила положителна оценка на заявлението за интерес и подкрепа от дирекция „Обновяване на жилищни сгради” в МРР по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“
 • проектният мениджър да е изготвил индикативен бюджет за обновяване на съответната многофамилна жилищна сграда с разпределение на разходите между отделните собственици на самостоятелни обекти (ССО) в сградата;
 • Сдружението на собствениците да са регистрирани по реда, предвиден в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
 • да е определен размерът на необходимия кредит.

Параметри на кредит „Жилищно обновяване“:

Размер – До размера на финансовото самоучастие на Собствениците на самостоятелни обекти в Проекта, минус 500 лв. за всеки самостоятелен обект, но не повече от 20 000 лв.

 • Срок – до 60 месеца
 • Гратисен период - До 12 месеца, през които не се дължи вноска по главницата
 • Годишна лихва - Фиксиран лихвен процент – 9,25%
 • Преференции – лихвеният процент може да бъде намален до 1,3%, в случай че се ползват следните допълнителни продукти и услуги:

- При ползване на услугата “Времето е пари” с плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,20%;

- При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим -  лихвеният процент се намалява с 0,20%;

- При ползване на кредитна карта от Инвестбанк АД лихвеният процент се намалява с 0,20%;

- Ползване на застрахователен продукт на ЗАД България лихвеният процент се намалява с 0,20%

- При открита доверителна сметка на СС в Инвестбанк АД, лихвения процент се намалява с 0,50 %

 • Годишна лихва след отстъпки - Фиксиран лихвен процент – 7,95%
 • Такса за проучване – 0.1% от стойността на кредита, мин. 10 лева

Пример: ГПР е в размер на 8,74%, при кредит в размер на 20 000 лева със срок на погасяване 5 години, фиксиран лихвен процент 7,95%, такса за проучване – 0,1% от стойността на кредита, месечна такса за разплащателна сметка 0.95 лв, ползване на услугата “Времето е пари” с две комунални плащания месечно, ползване на активно интернет банкиране, издадена кредитна карта MasterCard Family, месечната вноска за първата година е 405,05 лева, а общата сума за погасяване е 24 563.50 лева. 

Дейностите, финансирани със средства от кредита, могат да бъдат, както следва:

 • Подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
 • Топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
 • Основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;
 •   Ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна /охладителна/ вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок секцията;
 • Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията;
 • Инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на ССО в общите части на сградата/блок секцията;
 • Газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
 • Съпътстващи строително – монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

* проектирането на сградата трябва да е започнало преди 26 април 1999г.

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 дава възможност на българските домакинства да приложат мерки за енергийна ефективност (подмяна на дограма, топлинна изолация и др.), като осигурят само 25% от необходимите средства за тази цел. Останалите 75% те могат да получат като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007-2013 г. по линия на проекта.

Проектът обхваща 36 градски центрове* и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще се предоставя на Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.